کنسرت »تمام ناتمام« گروه پالت تمدید شد

Jahan e-Sanat - - News -

مهر-کنس//رت گروه موسیقی »پالت« که طی هفتههای گذشته با عنوان »تمام ناتمام« میزبان عالقهمندان موسیقی بود، برای روز یکشنبه 10 اردیبهش//تماه تمدید شد. این کنسرت در ساعات 18 و 21 تاریخ یادشده میزبان عالقهمندان موسیقی است.

ازنکاتکنسرتهایتازهپالتدرسال69،اضافهشدنسازهایجدیدی همچون پرکاشن و گیتار الکتریک به اجرای آنها بوده که باعث شده آنها با فضای آلبوم بعدی پالت نیز بیشتر آشنا شوند.

امید نعمتی خواننده، روزبه اسفندارمز نوازنده کالرینت و ساکسیفون، کاوه صالحی نوازنده گیتار، مهیار طهماسبی نوازنده ویولنسل و داریوش آذر نوازنده کنترباس، اعضای اصلی گروه پالت را تشکیل میدهند. ضمن اینکه مهدی ساکی خواننده، سردار سرمست نوازنده پیانو و آکاردئون، امین طاهری نوازنده درامز، مهرداد علیزاده نوازنده پرکاش//ن و پیمان حاتمی نوازنده گیتار الکتریک از دیگر چهرههایی هستند که در مقاطع مختلف با پالت همکاری کردهاند. تازهترین کنسرت گروه موسیقی »پالت« در ساعات 81و12روزیکشنبه01اردیبهشتماهبههمتموسسه»آوایهنر«در مرکز همایشهای برج میالد تهران برگزار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.