صدرعاملیبافیلمنامهپرویزشهبازیفیلممیسازد

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- اولین همکاری مشترک رسول صدرعاملی و مسعود ردایی با فیلمنامهای از پرویز شهبازی »چشمعروسک« مقابل دوربین میرود. فیلم سینمایی »چشمعروسک« در مرحله بازنویسی فیلمنامه قرار دارد.

»چشم عروسک« نام موقت فیلمنامهای است که رسول صدرعاملی با تهیهکنندگی مسعود ردایی کارگردانی آن را انجام خواهد داد. نگارش فیلمنامه این فیلم پس از چندین جلسه مشترک و بررسی طرح اولیه به پرویز شهبازی سپرده شد. این فیلمنامه مضمونی اجتماعی دارد و به یکی از دغدغههای امروز جوانان و جامعه میپردازد.

»چشمعروسک«پسازچندینبازنویسیوبررسیسهجانبههماکنون در مرحله بازنویسی نهایی قرار دارد تا آماده ارائه به شورای پروانه ساخت سازمانسینماییشود.رسولصدرعاملیدرکارنامهخودساختفیلمهای »من ترانه پانزده سال دارم«، »دختری با کفشهای کتانی« ...و را دارد. مسعود ردایی هم پیش از این تهیهکنندگی فیلمهای »ماالریا« و »سه بیگانه« و پرویز شهبازی نیز کارگردانی »نفس عمیق« و »ماالریا« را برعهده داش//تهاند. تجربه مشترک صدرعاملی، شهبازی و ردایی قرار است برای نمایش در سی و ششمین دوره جشنواره فیلم فجر آماده شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.