دبیر شورای عالی فضای مجازی خبر داد؛ بررسی قطع تماس صوتی تلگرام

Jahan e-Sanat - - News - ارتباطات

گروهفناوری-تماسصوتیکهبهقابلیتهای جدید تلگرام اضافه و از اواسط فروردینماه توسط تیم تلگرام در اختیار کاربران اروپایی قرار گرفته بود با ش//ایعاتی پیرامون فیلتر ش//دن در ایران همراه گردید که سرانجام برای کاربران ایرانی نیز قابلیت فراهم شد.

اگرچه دسترسی این قابلیت برای ایرانیها با اختالالتی روبهرو شد که نهایتا پس از گذشت دو روز از دسترسی برای کاربران با حکم دادستانی به فیلتر کلی این قابلیت انجامید. این در حالی است که دبیر شورای عالی فضای مجازی میگوید قطع تماس صوتی تلگرام را در جلسه آینده این شورا بررسی میکنیم.

دبیر ش//ورای عالی فضای مجازی همچنین از اهمیت توسعه بازار فضای مجازی و تاثیر آن بر اشتغال گفت: یکی از مشکالت توسعه کسب و کار در ح//وزه فضای مج//ازی که باعث عدم اجرای صحیح نقشهای حاکمیتی نیز میشود کوچکی بازار اس//ت و در صورتی که اندازه بازار توسعه یابد شاهد فعالیت شبکههای اجتماعی، موتورهای جس//توجو و خدم//ات ابری داخلی مناسبهستیم.

اهمیت توس/عه بازار فضای مجازی در ایجاد اشتغال

دبیر ش//ورای عالی فضای مجازی با تاکید بر فرمایش//ات مقام معظم رهبری درباره اهمیت اشتغال و اقتصاد مقاومتی در سالجاری گفت: تا زمانی که سیاستگذاری در حوزههای پهنای باند و کپی رایت در فضای مجازی با رویکرد اشتغال صورت نگیرد، موانع توسعه بازار و ایجاد اشتغال فضای مجازی برطرف نمیشود. همچنین باید داراییهای معنوی در کشور قیمت واقعی خود را بیابند.

سیدابوالحسن فیروزآبادی در نخستین جلسه اش//تغال و فضای مج//ازی در مرکز ملی فضای مجازی کش//ور با حضور فعاالن و نقشآفرینان این حوزه گفت: یکی از مشکالت توسعه کسب و کار در ح//وزه فضای مج//ازی که باعث عدم اجرای صحیح نقشهای حاکمیتی نیز میشود کوچکی بازار اس//ت و در صورتی که اندازه بازار توسعه یابد شاهد فعالیت شبکههای اجتماعی، موتورهای جس//توجو و خدم//ات ابری داخلی مناسبهستیم.

وی با اشاره به اینکه اپراتورها بازیگران بزرگ این بازار بوده و در جهان نیز به سمت ایفای نقش در حکمرانی کش//ورها در حال حرکت هستند، تاکی//د کرد: اپراتورها میتوانند مدلهای جدید کس//ب و کار را با رویکرد ایجاد اش//تغال مطرح کنند تا شورای عالی فضای مجازی براساس آن در صورت نیاز سیاس//تهای الزم را به تصویب برساند.

فیروزآبادی بر ضرورت ایجاد سیاس//تگذاری در حوزه کسب و کارهای دیجیتالی تاکید کرد و گفت: ایران یک پنجم سهمی را که باید از بازار ICT دنیا داشته باشد، هماکنون در اختیار دارد و این در حالی است که حوزه تلکام هنوز نتوانسته به رشد مناسبی دست یابد.

وی افزود: اگر صرفا توسعه در حوزه اپراتورهای تلفن همراه صورت گرفته و در س//ایر حوزههای ICT توازن رشد ایجاد نشود، در آینده با نابسامانی مواجه میشویم.

در این نشس//ت فعاالن و نقشآفرینان حوزه فضای مجازی نیز با اعالم نظرات و پیشنهادهای خود، آسیبشناسی کسب و کارهای دیجیتال، تشکیل کمیته بررسی وضعیت توسعه اشتغال فض//ای مجازی، تمرکز بر توس//عه اش//تغال در حوزه خدمات و قانونگذاری برای ایجاد منطقه آزاد ب//ه منظور س//رمایهگذاری در این حوزه را خواستار شدند. فیلتربهدستورمراجعقضایی از طرفی دبیر شورای عالی فضای مجازی از بررسی قطع تماس صوتی تلگرام در جلسه آینده این شورا خبر داد.

ابوالحسن فیروزآبادی درباره مسدود شدن پیام صوتی تلگرام از سوی اپراتورها عنوان کرد: قاعدتا این اقدام از جایی به اپراتورها ابالغ شده است و ما در مرکز ملی فضای مجازی درصدد بررس//ی هستیم و در جلس//ه آینده شورای عالی فضای مجازی به آن میپردازیم.

در حالی که تماس صوتی تلگرام از اواس//ط فروردینماه ب//رای برخی کاربران اروپایی برقرار شده بود، از همان زمان با شایعاتی پیرامون وضع هزینه ب//رای در نظر گرفتن منفعت اپراتورها و همچنین فیلتر ش//دن یا نشدن در ایران مطرح شد که سرانجام این قابلیت از طرف تلگرام برای کاربران ایرانی نیز فراهم شد.

ب//ا وجود این تماس صوتی تلگرام از ابتدا، از جمع//ه 25 فروردین، کار خ//ود را با اختالل در ایران آغاز ک//رد و در حالی که وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرد هیچ محدودیت و فیلترینگی برای تماس صوتی تلگرام اعمال نکرده است و اپراتورها و ارائهدهندگان خدمات اینترنتی ثابت و همراه نیز در ارائه سرویسهای خود مختار هستند، حتی اپراتورها نیز هر کدام ادعا کردند که نقشی در اختالل ایجاد شده در تماس صوتی تلگرامنداشتند.

در نهایت نیز بار دیگر تماس صوتی تلگرام به فاصله چند روز، با اختالل مواجه شد و البته این بار این اختالل، با وجود اظهارات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مبنی بر اینکه اگر مشکلی در این زمینه وجود داشت، تلگرام صوتی راهاندازی نمیشد، فیلترینگ این قابلیت و مسوولیت آن بر عهده مراجع قضایی گذاشته شد.

به گزارش ایسنا، محمود واعظی، وزیر ارتباطات نیز در این باره بیان کرد: حدود یک ماه است که مسووالن تلگرام به دنبال راهاندازی تماس صوتی این شبکه در ایران هستند که در این خصوص دیدگاههای مختلفی از جانب اپراتورها در کشور وجود داش//ت. در حال حاضر این س//رویس با حکم قضایی که به اپراتورها ابالغ شده، مسدود شده است.

البته در حالی که همواره از جانب مسووالن وزارتخانه، مسوولیت فیلترینگ بر عهده کارگروه تعیی//ن مصادیق مجرمانه گذاش//ته میش//ود، رمضانعل//ی س//بحانیفر- یک//ی از اعضای این کارگروه- درباره دالیل محدود شدن تلگرام صوتی گف//ت: اطالع دقیقی ندارم اما به نظر میرس//د دادستانی میتواند بررسی این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد. او همچنین در پاسخ به اینکه آیا کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در مجلس این مساله را پیگیری میکند، اظهار کرد: فعال در دستور کار قرار نگرفته است.

آخرین اظهارات درباره پیگیریها برای پیام صوتی تلگرام نیز همانطور که دبیر شورای عالی فضای مجازی اظهار کرده است، توسط جلسه این شورا انجام میشود و باید دید این بار تصمیمات گرفتهشده برای مسدود شدن یا نشدن قابلیت این پیامرسان به کجا میرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.