اتصال 72 دیتاسنتر غیردولتی به مراکز ملی تبادل ترافیک اطالعات

Jahan e-Sanat - - News -

مطابق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، برای اتصال رایگان دیتاسنترهای دولتی و غیردولتی به »مرکز ملی تبادل ترافیک اطالعات«، بالغ بر 72 دیتاسنتر غیردولتی به اینمرکزمتصلشدند.مطابقمصوبه412 کمیسیونتنظیم مقررات ارتباطات، مراکز داده )دیتاسنتر( دولتی و غیردولتی که از اطالعات تبادل شده در شبکه ملی اطالعات نگهداری میکنند، باید به صورت رایگان به مراکز ملی تبادل ترافیک اطالعات (IXP) شرکت زیرساخت، متصل شوند.

این مصوبه شرکت ارتباطات زیرساخت را مکلف کرده است که در راستای افزایش و ارتقای سطح کیفی اینترنت و ارائه خدمات زیرس//اختی در حوزه نگهداری و تبادل اطالعات به تمامیسرویسدهندگانخدماتاینترنت،اپراتورهایموبایلو تولیدکنندگانیادارندگانمحتوا،مراکزتبادلترافیکاطالعات را در نقاط مختلف کشور راهاندازی کند.

هماکنون این مراکز در هفت نقطه کش//ور شامل تهران، قم، مشهد، تبریز، اهواز، اصفهان و شیراز راهاندازی شده است تا هر مرک//ز دادهای بتواند به صورت رایگان، به مراکز IXP زیرساخت متصل شود.به گزارش مهر، برمبنای آنچه در پایگاه اطالع رس//انی شرکت ارتباطات زیرساخت به صورت آنالین قابل مشاهده است، بالغ بر 84 مرکز داده دولتی و غیردولتی، اطالعات خود را به مراکز تبادل ترافیک اطالعات شبکه ملی اطالعات منتقل ک//رده اند که بیش از 72 مرکز، غیردولتی هستند.در مرکز تبادل ترافیک اطالعات تهران 42 مرکز داده شامل 36 مرکز غیردولتی، دو دانشگاه، یک پژوهشگاه و دو سازمان دولتی متصل هستند و میزان ظرفیت در نظرگرفته شده برای این حجم اطالعات 1464 گیگابیت است.

در مرکز تبادل ترافیک اطالعات شهر قم که زیرمجموعه مرکز IXP تهران به شمار میرود، 9 دیتاسنتر غیردولتی و 9 دیتاسنتر دولتی و یک پژوهشگاه دیده میشود.

در IXP مشهد، هفت دیتاسنتر غیردولتی با ظرفیت401 گیگابیت حضور دارند و مرکز تبادل ترافیک اطالعات در شیراز نیزباظرفیت652 گیگابیت،میزبان01 دیتاسنترغیردولتی است.درهمینحالششدیتاسنترغیردولتینیزدرمرکزتبادل اطالعاتتبریزباظرفیت652گیگابیت،مستقرشدهاند.ایندرحالی استکههنوزاطالعاتیدرخصوصمراکزتبادلترافیکاطالعات IXP) ( اصفهان و اهواز از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت ارائه نشده است . شواهد نشان میدهد که مراکز داده غیردولتی خیز بهتری برای اتصال به مراکز تبادل اطالعات شبکه ملی اطالعات برداش//تهاند و جای مراکز داده دولتی در IXP های شبکه ملی اطالعاتخالیاست.هدفازایجادوراهاندازیمراکزتبادلترافیک اطالعاتدرداخلکشور،مسیردهینزدیکتربهگردشاطالعات داخل کشور و کیفیت باال و هزینه کمتر برای تبادل اطالعات، مطابقباسیاستهایشبکهملیاطالعاتعنوانشدهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.