ساخت آیفون از مواد بازیافتی !

Jahan e-Sanat - - News -

مهر-شرکت اپل اعالم کرده برای حفظ محیطزیست از مواد صددرصد بازیافتی در آیفون، مک بوک و تمام محصوالت دیگرش استفاده کند.

تحقیقهانشانداده561 پوندموادخاماولیهدرهرتلفنهوشمندوجود دارد. این درحالی است که منابع این مواد اولیه در حال زوال هستند.

درهمین راستا شرکت اپل اعالم کرده برای حفظ منابع اولیه زمین و خالی کردن معادن فلزات محصوالت خود را به طور کامل از مواد صددرصد بازیافتی تهیه کند.

این بیانیه در آخرین گزارش پیشرفتهای این شرکت اعالم شده است. بیش//تر دستگاههای موبایل از ترکیب موادی مانند تانتالوم، روی، مس، تنگستن و کبالت ساخته میشود.

همچنی//ن در این گزارش آمده 96 درصد الکتریس//یته مصرفی در تجهیزات جهانی این ش//رکت از منابع تجدیدپذیر تامین میش//وند. به این ترتیب 585هزار متر یک تن از انتش//ار گازهای گلخانهای کاس//ته شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.