آگهیهای صوتی برای اکو و گوگلهوم

Jahan e-Sanat - - News -

ف/ارس- بعد از انتش//ار انبوه آگهیهای متن//ی و ویدئویی برای کاربران اینترنت، حاال نوبت به انتشار آگهیهای صوتی برای کاربران دستیارهای صوتی هوشمند مانند گوگلهوم و دستگاه اکوی آمازون رسیده است.

آنچه کاربران را نگران کرده این است که آگهیهای تبلیغاتی یاد شد به طور ناخواسته و بدون هماهنگی کاربران از بلندگوهای هوشمند اکو یا گوگل هوم پخش شوند و از این طریق حریم شخصی و آسایش کاربران نقض شود.

تابهحالمواردیازپخشاینآگهیهایعموما51 ثانیهایاتفاقافتاده و در قالب آنها تبلیغاتی با موضوع مواد غذایی پخش شد.

کارشناسان معتقدند با افزایش استفاده از بلندگوهای صوتی هوشمند تبلیغات بر روی این محصوالت نیز افزایش مییابد و اگر چه این روش تبلیغاتی میتواند برای رساندن پیامها به کاربران به خوبی مورد استفاده قرار بگیرد اما از س//وی دیگر روش یاد ش//ده میتواند میلیونها نفر را از استفاده از اکو یا گوگلهوم بیزار کند.

هماکنون شرکتهای تبلیغاتی در حال مذاکره با گوگل و آمازون برای استفاده از این قابلیت جدید تبلیغاتی به روشی خالقانه هستند تا از ایجاد دلزدگی در کاربران جلوگیری ش//ود. بر اساس برآوردها در سال 2016 میالدیحدود8/1 میلیونبلندگویهوشمندفروشرفتهوانتظارمیرود این رقم تا سال 2020 به 15/1 میلیون واحد افزایش یابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.