شهرهای جدید باید با اولویت توسعه »پسکرانهای« ایجاد شوند

Jahan e-Sanat - - News -

شهر جدید پرند براساس بیانیه همایش ملی بازخوانی تفکر و تجربه شهرهای جدید در ایران شهرهای جدید نه با هدف جذب جمعیت سرریز شهرهای بزرگ بلکه باید با هدف تعادلبخشی و با نگاه منطقهای در پهنه سرزمین با اولویت توسعه پسکرانهای باید صورت پذیرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راهوشهرس//ازی بیانیه نهایی همایش ملی بازخوان//ی تفکر و تجربه ش//هرهای جدید در ایران در مراس//م اختتامیه این همایش قرائت شد.

در بخش//ی از متن این بیانیه آمده اس//ت که اهمیت شهرهای جدید را به عنوان فرصتی که به مثابه نوعی آزمایشگاه برنامهریزی شهری ایجاد کردهاند، نمیتوان نادیده گرفت. در ایران نیز اجرای سیاست شهرهای جدید به لحاظ گستردگی اقدامات، حجم عملیات و تعداد سکونتگاه آن هم در شرایطی که کش//ور از مشکالتی مانند جنگ تحمیلی و تحریمهای اقتصادی رنج میبرد، تجربه منحصر به فردی در عرصه تجربیات جهانی به شمار رفته و بدون تردید یک اتفاق تاریخی محسوب میشود. بر این باور هستیم که با وجود کاستیها و نقدهای مطرحشده، تداوم سیاست شهرهای جدید در قالب نسل نو شهرهای جدید اجتنابناپذیر خواهد بود اما نکته مهم در تداوم این سیاست توجه به این نکته است که دیگر توجه به مکانیابی شهرهای جدید نه با هدف جذب جمعیت سرریز شهرهای بزرگ بلکه با هدف تعادلبخشی و با نگاه منطقهای در پهنه سرزمین با اولویت توسعه پسکرانهای باید صورت گیرد.

با گذر از س//ه دهه از عملیات عمرانی در ش//هرهای جدید که با بارگذاری فزاینده جمعیتی در پروژههای مس//کن مهر همراه ش//ده است، اینک بیش از همیش//ه روشن میش//ود که برنامهریزی صرفا فیزیکی- کالبدی و متکی بر معمار- شهرسازان به خودی خود نخواهد توانست ما را در دستیابی به اهداف مورد نظر به موفقیت کامل برساند.

بنا بر آنچه گفته ش//د، الزم است به این موارد توجه شود: چشمانداز آینده شهرهای جدید ایران در قالب استراتژی ملی توسعه شهرهای جدید و توجه به جایگاه شهرهای جدید در طرحهای توسعه کالبدی ملی و منطقهای مورد تاکید قرار دارد. تنها در این صورت است که میتوان از یکدست نبودن یا متغیر بودن سیاس//تهای توسعه ملی و منطقهای که موجب تصمیمات سلیقهای، موازیکاری، اهمال و سستی عملیات توسعهای و در نهایت اتالف منابع ملی و محلی است به دور ماند.

همچنین باید در نظر داشت که در شهرهای جدید فراهم آوردن زیرساخت نهادی )نرم( همان قدر اهمیت دارد که زیرس//اخت کالبدی )سخت(. یکی از ضروریترین زیرس//اختهای نهادی برپایی نهاد و سازوکارهای برنامهریزی و بودجهریزی مشارکتی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.