آغاز سفرهای داخلی با هواپیماهای ATR

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- در آستانه رونمایی از جدیدترین برنامه وزارت راهوشهرسازی برای اقتصادیکردن فرودگاههای کوچک با ورود هواپیماهای ATR و الحاق آن به ناوگان هوایی ایرانایر، وزیر راهوشهرسازی در سفر به جهرم در خصوص راهاندازیپروازهایاینفرودگاهبابهرهگیریازهواپیماهایایتیآر،قولمساعد داد و تاکید کرد که از این به بعد مردم میتوانند سفرهای کوتاه و ایمن را تجربهکنند.بابهرهگیریازامکاناتپسابرجامقراردادهایبسیارمهمیدرحوزه هواییمنعقدشدکهدرنهایتبهخرید002 هواپیمایجدیدازمعتبرترین شرکتهای دنیا منجر شد؛ اتفاقی که در تاریخ ایران کمسابقه است. در این میاناقدامبرایراهاندازیناوگانهواپیماهایکوچکوبهرهمندیفرودگاههای استانیازپروازهایکوچکباخرید02 فروندهواپیمای ATR به عنوان گام بزرگی برای سوددهی فرودگاههای کوچک برداشته شد.

به گفته عباس آخوندی وزیر راهوشهرس//ازی، هماکنون از مجموع 60 فرودگاه کشور تنها 9 فرودگاه بیش از 80 درصد خدمات پروازی کشور را برعهدهدارد.برهمیناساسیکیازاقداماتمهمدردستورکاربحثپروازهای منطقهایوراهاندازیناوگانباهواپیماهایکوچکباهدفدسترسیمردمبه سرویس خدمات هوایی است.وی سال گذشته در بازدید از فرودگاه کرمانشاه ابراز امیدواری کرد تا س//ال آینده )به//ار (96 با ورود هواپیماهای کوچک ایتالیایی- فرانسوی رونق به فرودگاههای کوچک بازخواهد گشت و سیستم حملونقل هوایی ایران میتواند سفرهای کوتاه هوایی بین استانها را که تا پیش از این تنها از طریق جاده امکانپذیر بود تجربه کند.

این سیاست که در راستای افزایش مسیرهای پروازی و اقتصادیکردن فرودگاههای زیانده دنبال میشود اکنون به مرحله اجرا رسیده است و طبق اعالم سایت رسمی هواپیمایی،ATR ایران تا دو هفته دیگر چهار فروند از هواپیماهای خریداری شده را تحویل میگیرد.حسین اسفندیاری قائممقام شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران پیشتر کمبود ناوگان مناسب را از دالیل سودده نبودن فرودگاههای کوچک اعالم کرده بود.او گفته بود: به کارگیری هواپیماهای کوچک میتواند یکی از راهکارهای رونقدادن به این فرودگاهها باشد. به گفته وی، با استفاده از این هواپیماها امکانجابهجاییبیشترمسافرانبینشهرستانهابامراکزاستانهاوامکان ارتباط بین فرودگاههای مراکز با فرودگاههای اصلی کشور وجود دارد که با اس//تفاده از این فرودگاهها ساکنان مناطق کمجمعیت و دور از مرکز میتوانند به راحتی بین فرودگاههای اصلی کشور جابهجا شوند.براساس اعالم وزارت راهوشهرسازی، آخوندی در سفر اخیر خود به جهرم نیز در بازدید از فرودگاه کوچک این شهر در خصوص راهاندازی پروازهای این فرودگاه با بهرهگیری از هواپیماهای ایتیآر، قول مس//اعد داد و گفت: دلیل اصلی خرید هواپیماهای کوچک ATR بهرهبرداری از فرودگاههای کوچکی مانند جهرم است. هواپیماهای خریداری شده توسط ایرانایر که در جریان سفر رییس جمهور و هیات همراه به اروپا تفاهمنامه اولیه آن نگاشته شد از سری 600 ATR72لدم است.این هواپیما میتواند با آرایش صندلی تککالسه تا سقف 74 مسافر حمل کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.