ثبت رکورد جدید کاهش مصرف نسوز در فوالد مبارکه اصفهان

Jahan e-Sanat - - News -

مدیر مرکز تعمیرات نسوز فوالد مبارکه گفت: با تعامل و ارتباط تنگاتنگ مرکز تعمیرات نسوز و واحدهای تولیدی و تعمیراتی ناحیه فوالدس//ازی، همچنین با اصالح روشها و دس//تورالعملهای کاری، بازرس//یهای مداوم تجهیزات و بهبود کیفیت مواد نس//وز، مصرف نس//وز ش//رکت فوالد مبارک//ه در فروردینماه 96 به 6/25 کیلوگرم برتن مذاب، کاهش یافت.

ای//رج مختارپور اظهار کرد: رکورد قبلی کاهش مصرف نسوز در فوالد مبارکه مربوط به فروردینماه سال 95 و به میزان 6/4 کیلوگرم بر تن مذاب بود.

وی خاطرنش//ان ک//رد: کاهش هزینهه//ا و قیمت تمام شده فوالد کماکان جزو اهداف شرکت فوالد مبارکه جهت حض//ور موفق در بازار جهانی فوالد اس//ت بنابراین از آنجا که مصارف مواد نس//وز یک//ی از اقالم پرهزینه تولید فوالد محسوب میشود، کاهش ضریب مصرف آن در این شرایط س//خت و پرچالش میتواند کمکی در راستای نیل به این هدف باشد.

مدیر مرکز تعمیرات نس//وز فوالد مبارکه کس//ب این رک//ورد را به مدیریت عالی ش//رکت، معاونت بهرهبرداری و کارکنان ف//والد مبارکه تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد با رعایت تمامی اصول ایمنی و ادامه کنترل مصارف و کاه//ش هزینههای تمام ش//ده تولید ف//والد، همچنان ف//والد مبارکه بتواند با س//ایر کارخانههای ترازاول جهان رقابت کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.