مشکل اشتغال معتادانی که اعتیاد را ترک کردهاند باید رفع شود

Jahan e-Sanat - - News -

فرماندار ساری با بیان اینکه مشکل اشتغال معتادانی که اعتیاد را ترک کرده اند باید رفع شود، گفت: بیکاری یکی از عوامل روی آوردن مجدد این افراد به اعتیاد است.

احمدحسینزادگاندرنخستیننشستشورایهماهنگیمبارزهباموادمخدرمرکز استان، اظهار کرد: شناسایی و برخورد با توزیعکنندگان مواد مخدر همانند گذشته در اولویت کاری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر قرار دارد و این دستور کاری با شدت بیشتری انجام میشود.وی با اشاره به اجرای برنامههای فرهنگی و ورزشی و غنیسازی اوقات فراغت جوانان به ویژه در مناطق آسیبپذیر، افزود: آموزش افراد از طریق برگزاری دورههای آموزشی مهارتهای زندگی و خانواده در مدارس، مساجد و دانشگاهها و آگاهسازی افراد نسبت به مضرات استعمال مواد مخدر، سبب دوری از مواد مخدر میشود.فرماندار ساری با بیان اینکه مشکل اشتغال معتادانی که اعتیاد را ترک کردهاند باید رفع شود، گفت: بیکاری یکی از عوامل روی آوردن مجدد این افراد به اعتیاد است.این مسوول تصریح کرد: استفادهکنندگان مواد مخدر که اعتیاد را ترک کردهاند باید با آغوش باز در جامعه پذیرفته شوند و بتوانند به جامعه برگردند، در غیر این صورت دوباره به سمت اعتیاد میروند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.