بازدیداستاندارانادوارگیالنوهیاترییسهمجمعاستاندارانکشورازمنطقهآزادانزلی

Jahan e-Sanat - - News -

استانداران ادوار گیالن و هیات رییسه مجمع استانداران کشور از پروژههای عمرانی و زیرساختهای اقتصادی، صنعتی و گردشگری این منطقه همچون موجشکن غربی و اسکله مجتمع بندری کاسپین، مرکز همایشها و نمایشگاههای بینالمللی، مرکز تفریحات دریایی و بهش//ت پرندگان بازدید کردند و از نزدیک در جریان فعالیتها و اقدامات عمرانی و خدماتی و طرحهای توسعهای و زیرساختی منطقه آزاد انزلی قرار گرفتند.

بنابراین گزارش در جریان این بازدید، اعضای مجمع استانداران گیالن و هیات همراه ضمن ابراز خرسندی از فعالیتها و اقدامات انجام شده در راستای ایجاد و تکمیل زیرساختهای تجاری، فرهنگی، ورزشی و گردشگری در منطقه آزاد انزلی اعالم داشتند با توجه به موقعیت استراتژیک این منطقه و قرار گرفتن در مسیر کریدور بینالمللی نستراک با بهرهمندی از مجتمع بندری کاسپین میتوان کاالهای تولید داخل را به کشورهای همسایه صادر کرد و همچنین با تکمیل و بهرهبرداری این مجتمع بندری کاسپین و اتصال خط ریلی کشور به این بندر، توسعه اقتصادی گستردهتری در استان و منطقه حاصل خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.