برگزاری نوزدهمین جشنواره خیرین مدرسهساز گیالن

Jahan e-Sanat - - News -

نوزدهمینجشنوارهخیرینمدرسهسازگیالنباحضورجمعيازچهرهايفرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و سیاسي برگزار شد.

نوزدهمین جشنواره خیرین مدرسهساز گیالن با رویکرد نقش خیرین در ساخت مدارس ایمن با حضور مقدم مدیرکل نوسازی مدارس استان، مجیدقدمی معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان آموزش وپرورش استثنایی کشور، حجت شعبانپور معاون عمرانی استانداری، غالمعلی جعفرزاده نماینده مردم شریف شهرستان رشت در مجلس شورای اسالمی، اسداهلل عباسی رییس مجمع نمایندگان گیالن، حاجتی مدیرکل آموزش و پرورش اس//تان، میر مس//عودی رییس مجمع خیرین مدرسهساز و یعقوبی مدیرعامل و جمعی از خیرین مدرسهساز در تاالر آریانا رشت برگزار شد.

بر اساس این گزارش در این جشنواره که با هدف تجلیل و تکریم از نقشآفرینان مدرسهساز وجلب مشارکت همگانی در توسعه و گسترش فضاهای آموزشی برگزار شد با اهدای لوح سپاس از خیرین محترم مدرسهساز تجلیل به عمل آمد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.