افتتاح مدول اول تصفیهخانه فاضالب شهر پرند

Jahan e-Sanat - - News -

فاز نخست تصفیهخانه فاضالب شهر پرند با حضور معاون اول رییسجمهور مورد بهرهبرداری قرار گرفت.اسحاق جهانگیری روز سهشنبه با حضور در شهر پرند مدول اول تصفیهخانه فاضالب شهر پرند با ظرفیت92 هزار 154و متر مکعب در شبانهروز را افتتاح و به همراه وزیر نیرو از تاسیسات و بخشهای مختلف این تصفیهخانه بازدید کرد.این طرح با توان داخلی و به دست نیروهای متخصص کشور افتتاح شده است.

طرح احداث تصفیهخانه فاضالب شهر پرند در سه مدول با هدف جمعآوری، انتقال و تصفیه روزانه 87 هزار متر مکعب فاضالب در دستور کار قرار گرفته است که در مدول اول فاضالب جمعیتی حدود 173 هزار نفر را در شبانه روز تصفیه خواهد کرد و قادر است ساالنه 10 میلیون متر مکعب پساب تصفیه شده با کیفیت مناسب جهت مصارف کشاورزی، صنعت و تغذیه آبخوان تامین کند که کمک شایانی به اشتغال و تولید منطقه خواهد بود. این پروژه با هزینهای معادل 1250 میلیارد ریال اجرا شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.