توقفخدماتکانتینریشرکتکشتیرانی تایوانی به ایران

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- ش//رکت حملونقل دریایی »یانگ مینگ« تایوان با اشاره به نگرانیهایژئوپلیتیکی،خدماتکانتینریبهایرانرامتوقفکرد.

اینشرکتتایوانیکهنهمینخطکشتیرانیکانتینریبزرگجهاناست، در ایران حضور اندکی داشت که به یک بار در هفته محدود میشد. خطوط کشتیرانی بزرگتر متعددی از زمان لغو تحریمهای بینالمللی در یک سال قبل،فعالیتدرایرانراازسرگرفتهاندویانگمینگنخستینخطکشتیرانی خارجی است که فعالیت در مسیر ایران را رها میکند.یکی از مدیران یانگ مینگ به رویترز گفت: این شرکت با توجه به تحریمهای اخیر علیه ایران و همچنینتنشهایژئوپلیتیکیکهدراینمنطقهوجوددارد،خدماتمستقیم به ایران را متوقف کرده است.این شرکت روز پنجشنبه در یک اظهارنامه رگوالتوری اعالم کرده بود معامالت سهامش را تا چهارم ماه مه در تالش برای کاهش ضرر ناشی از رکود جهانی در کشتیرانی متوقف میکند.یانگ مینگ همچنین در بعضی از مسیرهای خود در آسیا به دلیل رکود تغییراتی داده اما مدیر این شرکت اعالم کرده توقف خدمات مستقیم به ایران به دلیل تنشهایژئوپلیتیکیبودهوتحتتاثیرکاهشهزینهقرارنداشتهاست.اگرچه تحریمهای بینالمللی علیه برنامه هستهای ایران رفع شدهاند اما تحریمهای یکجانبهآمریکاعلیهتهرانهمچنانوجوددارندواینموضوع،انجاممبادالت مربوط به ایران را برای بانکهای بینالمللی دشوار کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.