بازدید اهالی رسانه از فعالیتهای مقابله با ریزگردها در جنوب شرق اهواز

Jahan e-Sanat - - News -

در حاشیه بازدید اهالی رسانه از عملیات مقابله با ریزگردها در عرصههای بیابان//ی، قائممقام اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزس//تان در جمع خبرنگارانگفت:مبلغ03 میلیاردتومانمنهایبخشکانالجهتنهالکاریتا این زمان تخصیص داده شده است و برای اینکه به این حجم کار برسیم یک ستادمرکزیتشکیلشدهکهاینستادکاررابهچندقسمتجزییتریتقسیم کردهاست.احمدرییسزادهبیابانکرد:چنانچهازبعدکلیبهموضوعنگاهشود خواهیم دید سه هزار هکتار زمین در اختیار پیمانکاران بومی و محلی و چهار هزار هکتار نیز در اختیار سازمان بسیج سازندگی جهت نهال کاری قرار دادهایم. قائممقام اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان افزود: سه هزار هکتار که در اختیار پیمانکاران بومی و محلی اس//ت دارای 26 کارگاه است. این در حالیاستکهچهارهزارهکتاریکهدراختیارسپاهاستنیزدارای91 جبهه کاری است که در هر مقطع یک مهندس ناظر دارد.رییسزاده در ادامه تاکید کرد:مابهدنبالکمیتنیستیم.نظرماایناستکهاگر01 هکتارکارکنیمو این01 هکتارسبزباشدبهترازایناستکههزارهکتارکارکنیم.گفتنیاست خبرنگارانازعرصههاینهالکاریشدهدرمناطقحفیرهآلبوبالد،حنیطه3 و منطقهشیعمطبازدیدکردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.