تخصیصبیشاز501 میلیاردتوماناعتباردر پروژههایآبرسانیروستایی

Jahan e-Sanat - - News -

درسال59 ازمحلاعتباراتاستانیوملیبیشاز501 میلیاردتوماناعتبار برایپروژههایآبرسانیروستاییاختصاصیافت.مدیرعاملشرکتآبوفاضالب روستاییخوزستانبابیاناینمطلبافزود:درسال59 افزونبرهزارو05 میلیارد ریالاعتباراتملیواستانیبرایبهبودوضعیتکمیوکیفیآبشربروستاها وآبرسانیبهروستاهایفاقدآبشربخوزستانتخصیصدادهشد.درویشعلی کریمیاظهارکرد:طیچهارسالاخیراعتبارهزینهشدهدرپروژههایآبرسانی روستاییخوزستاندوهزارو784 میلیاردریالبودهاست.ویبااشارهبهمیزان بهرهمندی روستاهای خوزستان از آب شرب سالم و پایدار طی چهار سال اخیر گفت: تعداد 575 روستا با جمعیتی بالغ بر 319 هزار و 676 نفر از آب شرب سالم و پایدار بهرهمند شدند که سبب شد شاخص بهرهمندی از آب شرب در روستاهایخوزستانبه10/66 درصدارتقاپیداکند.گفتنیاستپیشازاین اقدامات شاخص بهرهمندی در خوزستان85 درصد بوده است.کریمی یادآور شد: تا سال1931 تعداد تانکرهای سیار برای آبرسانی به روستاهای فاقد آب شربخوزستان531 دستگاهبودکهبااقداماتانجامشدهدرسطحروستاهای استانبرایآبرسانیاینتعدادبه88 دستگاهکاهشپیداکرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.