اداره نظارت بر ناشران شفاف كرد؛ معمايتوقف01 نمادفرابورسي

Jahan e-Sanat - - News - آمار

اداره نظارت بر ناشران فرابورسي جديدترين وضعيت نمادهاي متوقف بيش از هفت روز سال جديد را در تاريخ دوم ارديبهشتماه سالجاري به همراه داليل توقف و اقدامات الزم براي بازگشايي اعالم كرد. به گزارش كدال تا دوم ارديبهشتماه س//ال جديد 10 نماد در بازار فرابورس متوقف هستند.يادآورميشوداز01 نمادمتوقفدربازار فرابورس، چهار نماد متعلق به بانكهاست. »وزمين« بر اس//اس اين گ//زارش بانك اي//ران زمين قديميترين نماد متوقف فرابورس//ي است. اين بانك با نماد »وزمين« از تاريخ 28 اديبهشتماه سال 94 به دليل عدم رفع مباني عدم اظهارنظر حسابرس نسبت به صورتهاي مالي سال 93 و 94 متوقف اس//ت. در حالي بيش از يكسال از توقف اين نماد بانكي ميگذرد كه شركت براي بازگشايي نماد بايد دو اطالعيه را در كدال منتشر كند كه با وجود پيگيريهاي مكرر تاكنون اين اتفاق نيفتاده است. »دي« دومين بانك متوقف فرابورس بانك دي است. اينبانكازتاريخ92 تيرماهسالگذشتهبهدليل برگزاري مجمع عمومي عادي س//االنه و مجمع عادي به طور فوقالعاده متوقف ش//ده است. بنا به اعالم اداره نظارت بر ناشران فرابورسي با وجود پيگيريها بانك دي هنوز اطالعات الزم را ارائه نكرده است. »وگردش« اين گزارش حاكي اس//ت بانك گردش//گري سومين بانك متوقف فرابورسي است. اين بانك در تاريخ52مردادماه سال گذشته به دليل تعديل سود هر سهم بنا به اعالم شركت، متوقف شده و تا امروز نيز غيرفعال است. با وجود پيگيريهاي مكرر مسووالن اين بانك هنوز اطالعات مورد نياز را ارائه نكرده است. »سمايه« بانك سرمايه چهارمين نماد بانكي متوقف در بازار فرابورس است. اين بانك در تاريخ سوم آبانماه سال گذشته به دليل عدم ارائه اطالعات متوقف شده است. اين شركت براي بازگشايي بايد هفت اطالعيه شفافسازي منتشر كند. »كشرق« صنعتي معدني شمالشرق شاهرود نيز ديگر ش//ركتي اس//ت كه نمادش از تاريخ 22 آذرماه سال گذشته به دليل تغيير با اهميت در سود هر سهم سال مالي 95 در بازار فرابورس متوقف شد. اين شركت براي بازگشايي نماد بايد دو اطالعيه منتشر كند كه با وجود پيگيريهاي مكرر هنوز اين اطالعات ارائه نشده است. »شليا« ش//ركت مواد ويژه ليا ديگر نماد متوقف بازار فرابورس اس//ت كه در تاريخ 5 بهمنماه س//ال گذشته غيرفعال شده است. علت توقف اين نماد ابهام درخصوص اطالعات شركت است. »فوالي« شركت فوالد آلياژي يزد نيز با نماد »فوالي« در روز 12 بهمنماه سال گذشته به دليل تعديل س//ودهرس//همس//المالي59 بهموجباعالم ش//ركت متوقف شد. شركت براي بازگشايي بايد اطالعات پيشبيني سود هر سهم سال مالي 96 )حسابرسيشده(وتوضيحاتشفافكنندهدرجهت رفع ابهامات موجود را ارائه كند كه تاكنون با وجود پيگيريهاي به عمل آمده اين اتفاق نيفتاده است. »ميهن« بيمه ميهن نيز ديگر نماد متوقف فرابورسي است كه با نماد »ميهن« در تاريخ 12 بهمنماه س//ال گذش//ته به دليل تعديل س//ود هر سهم س//ال مالي 95 به موجب اعالم شركت متوقف شده است. شركت براي بازگشايي نماد بايد دو شفافسازي انجام دهد. »وكوثر« اعتباري كوث//ر مركزي ديگر نماد متوقف بازار فرابورس است كه در تاريخ 25 بهمنماه به دليل ابهام در ارائه اطالعات غيرفعال شد. اين نماد براي بازگش//ت ب//ه تابلو بايد اولين پيشبيني س//ود هر سهم س//ال مالي 96 را ارائه كند. »بساما« بيمه سامان جديدترين نماد متوقف فرابورسي است كه در پنج فروردينماه سالجاري به دليل تعديلسودهرسهمسالمالي59 بهموجباعالم شركت متوقف شده است. شركت براي بازگشايي نماد بايد اطالعات تعديل شده عملكرد سال مالي 95 و69 رابههمراهتوضيحاتشفافكننده،ارائه كند.اينگزارشحاكياستدرمجموع01 نماد در بازار فرابورس غيرفعال است و مسووالن براي دريافت اطالعات و بازگشايي آنها تالش ميكنند كه پنج نماد متعلق به بانكها و يك موسسه مالي و دو نماد متعلق به بيمههاست. درجهبنديمشاورانپذيرش از س//ويي ديگ//ر، معاون پذيرش و ناش//ران فرابورس از درجهبندي مشاوران پذيرش فرابورس طي هشت سال فعاليت اين ركن بازار سرمايه از خبر داد و اين اقدام را در راستاي ارزيابي عملكرد و فعاليت اين ش//ركتها بر اس//اس س//ه معيار متفاوت دانست. سيدمهدي علمالهدي سه معيار مطرح شده در زمينه رتبهبندي اين شركتها را ش//امل تعداد شركتهاي مطرح شده در هيات پذيرش، تعداد شركتهاي پذيرفته شده و تعداد شركتهاي عرضه يا گشايش نماد شده در بازار اول، دوم و بازار ش//ركتهاي كوچك و متوسط عن//وان كرد. به گفته معاون پذيرش و ناش//ران فرابورس، درجهبندي اوليه مشاوران پذيرش بر اساسعملكردهشتسالگذشتهيعنيسالهاي 88 تا 95 بوده و از اين پس درجهبندي صرفا بر اساس عملكرد ساالنه روي سايت فرابورس ايران منتشر خواهد شد. علمالهدي هدف از ارائه اين درجهبندي را ارزيابي عملكرد مشاوران پذيرش اعالم و عنوان كرد: در خصوص اين درجهبندي فرض شده مشاور پذيرش و مشاور عرضه براي هر شركت متقاضي پذيرش يكي بوده است و در صورتي كه مشاور پذيرش با مشاور عرضه يكي نباشد، امتياز تعداد شركتهاي عرضه يا گشايش نماد شده به مشاور پذيرش تعلق خواهد گرفت. بنابراين شركتهاي مشاور سرمايهگذاري و تامين سرمايه كه داراي مجوز عرضه نيستند از امتياز تعداد شركتهاي عرضه يا گشايش نماد شده نيز برخوردار شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.