پرداخت بيش از 1748 ميليارد ريال سود

Jahan e-Sanat - - News -

يكحسابرسمعتمدبورسگفت:آنچهبهعنوانورشكستگيبانكهادردنيا اطالق ميشود را نميتوان به بانكهاي ايراني نسبت داد زيرا بانكهاي داخلي داراييهاي بسياري دارند كه امكان فروش آنها ميسر نيست. غالمحسين دواني در گفتوگو با فارس تامين مخارج ستادهاي انتخاباتي از طريق داغ شدن سهام برخي شركتها با پيشراني خودروييها را غيرممكن ندانسته و معتقد است: معامالتانتقاليسهامخودروييهاباشركتهايتابعهخودبهنوعيسودكاغذي بر جا ميگذارد كه از منظر حسابرسان به معناي سود بيكيفيت يا سودي كه به همراه آن پولي در كار نيست، تعبير ميشود. وي افزود: داغتر شدن فضاي انتخابات و شائبه تامين مخارج ستادهاي انتخاباتي از طريق بازار سرمايه در حالي عنوان ميشود كه انتخابات در خردادماه و فصل مجامع شركتها در تيرماه برگزار ميشود و همزماني اين دو رويداد و تالش شركتها براي شناسايي سود در مجامع آتي برخي اذهان را به سمت برخي تحليلهاي تاييدنشده در اين زمينه ميكشاند. دواني با اين عنوان كه افكار عمومي معاملهگران بازار سهام نبايد روي توقعات بيمورد متمركز باشد، معتقد است: نوسان قيمت سهام در بازار پايه توافقي نيازي به دخالت نهاد ناظر نداشته و معاملهگران بازار سهام به خوبي امكان تشخيص نقطه بهينه و تعادلي را دارند و به اصطالح معاملهگران بازار سهام سر يكديگر را در بازار ميتراشند اما اينكه چه اتفاقي براي شفافيت بازار سهام و عدم اقبال معاملهگران به شركتهاي شفاف از جمله بانكها يا شركتهاي بزرگ بنيادي از جمله معدنيها و پتروشيميها رخ داده را بايد مورد بررسي دقيقتري قرار داد. حسابرس معتمد بورس در برابر اين پرسش فارس كه آيا بانكهاي ايراني امكان ورشكسته شدن و به تبع آن نكول سپردههاي مردم را دارند، گفت: آنچه بهعنوان ورشكستگي بانكها در دنيا اطالق ميشود را نميتوان به بانكهاي ايراني نس//بت داد زيرا بانكهاي داخلي داراييهاي بسياري دارند كه امكان فروش آنها ميسر نيست.

مدير امور ارتباط با مشتريان و خدمات الكترونيك شركت سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه )سمات( از پرداخت بيش از يكهزار 748و ميليارد ريال سود انواع اوراق در ارديبهشتماه جاري خبر داد. بر اساس اعالم شادروز خسروي هماكنونحدود05 نوعاوراق)اجاره،مرابحه،مشاركت،گواهيسپرده،اوراقرهني، اسناد خزانه و استصناع( در بازار سرمايه منتشر شده است. سود اين اوراق به صورت ماهانه يا سه ماه يكبار به سرمايهگذاران پرداخت ميشود. به گزارش سمات، وي با بيان مطلب فوق افزود: زمان سررسيد اوراق اجاره شركتهاي نفت پارس، شركت قطارهاي مسافري و باري جوپار، رايتل، قائد بصير و كاشي و سنگ پرسپوليس يزد در ارديبهشتماه جاري است كه شركت سپردهگذاري مركزي سود اين اوراق را به سرمايهگذارانپرداختميكند.خسرويادامهداد:سوداوراقمشاركتشركتهاي توسعه خاورميانه، گلگهر، سيمان كردستان، ليزينگ رايان سايپا و شهرداريهاي شيراز، تهران، سبزوار و مشهد اواخر ماه جاري به حساب سرمايهگذاران واريز خواهد شد. مدير امور ارتباط با مشتريان و خدمات الكترونيك سمات خاطرنشان كرد: سررسيد سود اوراق گواهي سپرده عام پارسيان و بانك رفاه و اوراق مرابحه شركت ايراني توليد اتومبيل سايپا در ارديبهشتماه است كه شركت سپردهگذاري مركزي سود اين اوراق را نيز به سرمايهگذاران پرداخت ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.