فعاليت 150 شركت خارجي در بورس انرژي

Jahan e-Sanat - - News -

150 ش//ركت خارجي در بورس ان//رژي ايران، ك//د معامالت//ي دارند كه برخي جزو پنج ش//ركت برت//ر بينالمللي در حوزه صنعت نفت هس//تند. به گزارش ايرنا، س//يدعلي حسيني، مديرعامل بورس انرژي در كنفرانس ملي فرصتها و محدوديتهاي س//رمايهگذاري در حوزه صنعت خراسانجنوبي در دانشگاه صنعتي بيرجند افزود: همچنين 13 كشور دني//ا در حال حاض//ر از فرآوردههاي بورس انرژي، كاال دريافت ميكنن//د. وي گفت: از جمله مزاياي عمومي بازارهاي متشكل از بورسها، فراهم آوردن بستر مناسب براي كشف صحيح قيمتهاي تعادلي، افزايش ش//فافيت از طريق انتشار عمومي اطالعات و تس//هيل روند خريد و فروش است. وي ادامه داد: ايج//اد فرصتهاي برابر و غيرتبعيضآميز در انجام معامالت، پيشگيري از وقوع تخلف و فساد، كاهش نوس//ان قيمت، تسهيل ش//رايط تامين مالي براي عرضهكنن//دگان، كاه//ش هزينهه//اي معامالتي و افزايش نقدشوندگي داراييهاي مالي سرمايهگذاران و كاه//ش انحصار و تقويت رقابت و كارايي از ديگر مزاي//اي عمومي بازارهاي متش//كل از جمله بورس اس//ت. حس//يني اظهار كرد: بسياري از مشكالت و موانعي كه در اقتصاد كش//ور وج//ود دارد به دليل نب//ود و نقش هر ك//دام از مزاياي عمومي بازارهاي متشكل است كه استفاده از سازوكارهاي قانونمند مانن//د بورسها ميتواند به رف//ع اين موانع كمك شاياني بكند. وي يادآور شد: در بورس انرژي ايران س//ه بازار فيزيكي، مش//تقه و فرعي وجود دارد كه در بازار فيزيكي كاالهاي پذيرفته ش//ده در بورس، در ب//ازار مش//تقه اوراق بهادار مبتن//ي بر كاالهاي پذيرفته ش//ده معامله و در ب//ورس فرعي كاالهاي ت//ك محمولهاي معامله ميش//ود. وي افزود: منابع ب//ورس انرژي ايران وجود يك نهاد تنظيم مقررات است يعني بازار تحت نظارت قانوني فعاليت ميكند به جرات ميگويم تمامي فعاالن خصوصي فعال در بخش انرژي كشور جزو سهامداران بورس هستند. مديرعامل بورس انرژي گفت: وجود 58 كارگزار بازار س//رمايه داراي رتبه الف و ب و تعداد 75 ايستگاه معامالتي، برخورداري از سامانههاي تمامالكترونيك سفارشگيري، معامالت، تسويه و پاياپاي از جمله منابع بورس انرژي ايران است. حسيني اضافه كرد: حضور عرضهكنن//دگان متنوع عمده در نفت، گاز، پتروش//يمي و برق، تركيب سهامداري و مديريتي متنوع ش//امل 9 هزار س//هامدار حقوقي و حقيقي و هف//ت عضو هياتمدي//ره از ديگ//ر منابع بورس انرژي ايران اس//ت. وي به تعام//الت بورس انرژي و فعاالن صنايع در خراس//ان جنوبي اش//اره كرد و گف//ت: اعطاي مجوز جهت فعاليت كارگزاران عضو بورس انرژي ايران در اس//تان، ساماندهي و تسهيل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.