69 ميليارد ريال سود واگذاري »وگستر«

Jahan e-Sanat - - News -

عرضه سوخت به مرزنشينان از طريق بورس انرژي اي//ران از جمل//ه تعامالت اس//ت. حمايت از صنايع از طري//ق فراهم آوردن امكان خريد بيواس//طه و ب//ا قيمتهاي ش//فاف حاملهاي ان//رژي از جمله ميعانات گازي، فرآوردههاي نفتي ...و ، تامين مالي به منظور توسعه و احداث واحدهاي فعال در حوزه انرژي از قبيل نيروگاههاي خورش//يدي، توليد برق و ح//رارت همزمان، پااليش//گاههاي كوچك ...و از ديگر مواردي بود كه وي به آن اشاره كرد. حسيني خراسانجنوبي را اس//تاني زرخيز دانست و يادآور ش//د: مهمترين ثروت در دنياي امروز منابع انساني اس//ت و به لحاظ منابع انس//اني با ويژگيهايي اعم از تحصيالت عالي، س//المت كاري، سختكوشي ...و بهترين مردم كشور در اين منطقه وجود دارند. وي يادآور ش//د: اميد است مسووالن محلي و كشوري اين فرصت را در اس//تان ب//راي تعامل، تبادلنظر و همكاري فراهم كنند.

گسترشسرمايهگذاريايرانياندردورهيكماههمنتهيبه03 اسفندماه 95 از بابت واگذاري تعدادي از سهام چند شركت بورسي معادل 69 ميليون ريالسودشناساييكرد.شركتگسترشسرمايهگذاريايرانيانصورتوضعيت پرتفويسرمايهگذاريهادردورهيكماههمنتهيبه03 اسفندماه59 راباسرمايه 400 ميليارد ريال به صورت حسابرسينشده منتشر كرد. شركت گسترش سرمايهگذاري ايرانيان در ماه گذشته تعدادي از سهام چند شركت بورسي را بابهايتمامشدهيكميلياردو219 ميليونريالومبلغيكميلياردو189 ميليون ريال واگذار و از اين بابت معادل96 ميليون ريال سود شناسايي كرد. اين شركت فرابورسي، طي همين دوره تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمامشده 34 ميليارد و 865 ميليون ريال خريداري كرد. »وگستر« در ابتداي دوره يك ماه يادشده تعدادي از سهام چند شركت بورسي را بهاي تمامشده 260 ميليارد و 732 ميليون ريال و ارزش بازار 209 ميليارد و 450 ميليونريالدرسبدسهامخودداشت.بهايتمامشدهسهامبورسياينشركت دردورهايكهگذشتمعادل23 ميلياردو359 ميليونريالافزايشيافتوبه 293 ميلياردو586 ميليونريالرسيد.ارزشبازارآننيزباافزايش53 ميلياردو 521 ميليونرياليمعادل442 ميلياردو179 ميليونريالاعالمشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.