شناسايي سود 100 ميليارد ريال »ومعادن«

Jahan e-Sanat - - News -

سرمايهگذاري توسعه معادن و فلزات در دوره يكماهه منتهي به 30 اسفندماه 95 از فروش سهام چند شركت بورسي معادل 100 ميليارد و 355 ميليون ريال سود كسب كرد. شركت سرمايهگذاري توسعه معادن و فلزات صورتوضعيت پرتفوي سرمايهگذاريها در دوره يكماهه منتهي به 30 اسفند ماه 95 را با سرمايه ثبتشده 27 هزار و 944 ميليارد و 770 ميليون ريال به صورت حسابرسينشده منتشر كرد. شركت سرمايهگذاري توس//عه معادن و فلزات در دوره يكماهه گذشته تعدادي از سهام چند ش//ركت بورسي را با بهاي تمامشده 97 ميليارد و 519 ميليون ريال به مبلغ 197 ميليارد و 874 ميليون ريال واگذار كرد و از اين بابت معادل 100 ميليارد و 355 ميليون ريال س//ود شناس//ايي كرد. اين شركت در ماه گذشته تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمامشده 76 ميلي//ارد و 448 ميليون ريال خريداري كرد. »ومعادن« در ابتداي دوره يكماههمنتهيبه03 اسفندماه59 تعداديازسهامچندشركتبورسي را با بهاي تمامشده 25 هزار و 411 ميليارد و 145 ميليون ريال و ارزش بازار 53 هزار و 9 ميليارد و 243 ميليون ريال در سبد سهام خود داشت. طي دوره يادشده بهاي تمامشده سهام اين شركت با كاهش 21 ميليارد و 71 ميليون ريال به 25 هزار و 390 ميليارد و 74 ميليون ريال رسيد. ارزش بازار آن نيز با كاهش 490 ميليارد و 352 ميليون ريال، معادل 52 هزار و 518 ميليارد و 891 ميليون ريال محاسبه شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.