تحرك در پرتفوي »ميدكو«

Jahan e-Sanat - - News -

مادرتخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه در دوره يكماهه منتهي به 30 اس//فندماه 95 خريدار و فروش//نده سهام چند شركت بورسي بود. ش//ركت مادرتخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه صورت وضعيت پرتفوي س//رمايهگذاريها در دوره يكماهه منتهي به 30 اسفندماه 95 راباسرمايه32 هزارو067 ميلياردبهصورتحسابرسينشدهمنتشركرد. شركت مادرتخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه در دوره يكماهه گذشته تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمامشده سه ميليارد و 812 ميليون ريال به مبلغ چهار ميليارد و 658 ميليون ريال واگذار و از اين بابتمعادل648 ميليونريالسودشناساييكرد.اينشركتفرابورسيدرماه گذشته تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمامشده425 ميليون ريال خريداري كرد. »ميدكو« در ابتداي دوره يكماهه منتهي به 30 اسفندماه 95 تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمامشده 94 ميليارد و 88 ميليون ريال و ارزش بازار 81 ميليارد و 414 ميليون ريال در سبد سهام خود داشت. طي دوره يادشده بهاي تمامشده سهام اين شركت با كاهش سه ميليارد و 288 ميليون ريال به 90 ميليارد و 800 ميليون ريال رسيد. ارزش بازار آن نيزباكاهشسهميلياردو123 ميليونريال،معادل87 ميلياردو39 ميليون ريال محاسبه شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.