بازار نفت چشمانتظار رشد قيمت

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- يك بانك آمريكايي اع//ام كرد كه ب//ا وجود افت قيمت نفت در هفته گذش//ته ب//ه دليل برخ//ي داليل فني، بنياده//اي ب//ازار نفت موجب رشد دوباره قيمتها خواهند شد.

ش//بكه بلومبرگ گزارش داد ك//ه بان//ك آمريكاي//ي گلدمنس//اكس اعام كرده اس//ت افت قيمت نفت در هفته گذشته، هيچ توجيه بنياديني نداشته است.

در گزارش هفته گذش//ته اين بانك اعام ش//ده اس//ت كه شتاب كاهش س//طح ذخيرهس//ازي نفت در آمريكا اميدواركننده اس//ت و پيشبيني ميش//ود اين روند در س//ه ماهه دوم سالجاري ميادي، شتاب بيشتري پيدا كند.

تحليلگ//ران گلدمن س//اكس اعام كردند: از دي//د ما، دليل فني معاماتي دليل اصلي افت قيمت نفت بوده اند، نه داليل بنيادين.

اين كارشناسان با تاكيد بر پيشبيني خود مبني بر رسيدن ميانگين قيمت شاخص نفتخام برنت به 59 دالر در سه ماهه دوم سالجاري مي//ادي، اعام كردند گ//زارش اداره اطاعات انرژي آمريكا در هفته گذشته مبني بر افت قيمت نفت، همسو با انتظارها بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.