تهيه نقشه راه آب مجازي

Jahan e-Sanat - - News -

خودكفايي به هر قيمتي در مورد هيچ محصولي منطقي نيس//ت. خودكفايي زماني ارزش پيدا ميكند كه با استفاده از تكنولوژي روز، برنامهريزي دقيق و ارتقاي بهرهوري، ميزان توليد محصول را افزايش داده و آن را در وضعيت پايدار حفظ كنيم.

محمدحسين شريعتمدار، سرپرست مركز ملي مطالعات راهبردي كش//اورزي و آب اتاق ايران، در نشس//ت خبري نخس//تين كنفرانس بينالملل//ي آب مج//ازي ضم//ن بررس//ي موضوع به//رهوري آب در كش//اورزي، بر ضرورت يافتن راهكاري مناس//ب براي اجراي »نظريه آب مجازي« تاكيد كرد.

شريعتمدار با اشاره به برگزاري نخستين كنفرانس ملي آب مجازي كه نهم و دهم ارديبهشتماه در اتاق ايران برگزار ميشود، نگاهي به طرح نظريه آب مجازي در سطح دنيا براي مديريت منابع آب كشورها داش//ت و گفت: هنوز توافق جهاني در مورد تجاري شدن محصوالت كش//اورزي و اجراي نظريه آب مج//ازي وجود ندارد و تنها در برخي كشورها به صورت ملي عملياتي شده است.

عباس كشاورز، معاون زراعت وزارت جهاد كشاورزي و عضو كميته علمي و اجرايي كنفرانس، اولين گام در مسير اجراي تئوري آب مجازي را تواف//ق مل//ي در مورد آن عنوان كرد و گفت: بايد ابتدا نقاط قوت و ضعف، مزايا و معايب اين تئوري ش//ناخته ش//ود تا در پي آن بتوانيم در س//طح ملي موفق عمل كنيم. هدف اين كنفرانس تهيه نقشه راه منطقي براي اجراي نظريه آب مجازي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.