در 30 سال آينده يكسوم ايرانيها در معرض ابتال به ديابت قرار خواهند گرفت!

Jahan e-Sanat - - News -

فارس- وزير بهداشت گفت: متاسفانه 27 درصد مردم كشور به فشار خون مبتالهستندوبررسيهانشانميدهدكهظرف03 سالآيندهيكسومايرانيها در معرض ابتال به بيماري ديابت قرار خواهند گرفت.

حسن قاضيزادههاشمي افزود: متاسفانه در حال حاضر در بحث پيشگيري از بروز بيماريها ش//رايط خوبي بر كشور حاكم نيست و اين موضوع به دليل تغييرات در سبك زندگي افراد و همچنين ورود وسيع وسايل ارتباط جمعي به زندگي و آموزشهاي نامناس//ب است. بايد در نظر داشت رفتار حاكمان در تغذيه جسم و روح مردم جامعه بسيار موثر است اما اين موضوع به اين معني نيست كه مردم كنترلي بر تغذيه خود نداشته باشند، بلكه مردم نيز بايد اصول تغذيهاي را رعايت كنند و آنچه براي جسم و روحشان مناسب نيست، براي خود نپسندند و اميدوارم مسووالن دولتي، مجلس و قوه قضاييه نيز در راستاي بهبود سالمت جامعه تالش كنند.

وي ادام//ه داد: در كنار همه توجهاتي ك//ه در خصوص برقراري امنيت در كش//ور داريم، بايد بخش سالمت نيز مدنظر همه دستگاههاي اجرايي كشور قرار گيرد و آنها اگر كمكي به بهبود سالمت مردم نميكنند، به تعداد بيماران كشور اضافه نكنند. در حال حاضر 27 درصد مردم كشور ما داراي فشار خون باال هستند كه اين آمار نگرانكننده است و همچنين بررسيها نشان ميدهد ظرف 30 سال آينده يك سوم ايرانيها در معرض ابتال به بيماري ديابت قرار خواهند گرفت. فرهنگسازي در خصوص پيشگيري از بيماريها نيازمند زمان زيادي است و سالها طول ميكشد كه در اين خصوص در جامعه رفتارسازي كنيم. اجرا شدن طرحي تحت عنوان سفيران سالمت يك گام بسيار موثر در راستاي بهبود سالمت جامعه است و اميدواريم اين افراد در ابتدا به سالمت خود و سپس به بهبود سالمت جامعه توجه كنند.

وزير بهداش//ت تصريح كرد: اگر در 38 سال گذشته مانند اين سه سال به سالمت مردم توجه ميشد، اكنون اوضاع سالمت در كشور در وضعيت بسيار خوبي قرار داشت. در اين دولت دو هزار خانه بهداشت ساخته شد و سه هزار آمبوالنس جديد به ناوگان درماني كشور تحويل داده شده است. مصرف نمك، روغن و تغذيه نامناسب از عوامل بروز بسياري از بيماريهاي غيرواگير در كشور است و بنده از مسووالن جهاد كشاورزي درخواست دارم به سخنان نانواها توجه بيشتري كنند زيرا هنگامي كه به نانواييها اعالم ميشود از استفاده نمك در پخت نان خودداري كنيد، آنها ميگويند كيفيت گندم ايراني در حد خوبي نيست و اگر به آن نمك اضافه نشود، نان پخته شده كيفيت مطلوبي نخواهد داشت. بنده از مسووالن جهاد كشاورزي ميخواهم اگر واقعا كيفيت گندم ايراني در حد خوبي نيست، براي پخت نان، گندم خارجي وارد شود و همچنين زمينه صادرات گندم ايراني نيز فراهم شود. متاسفانه مصرف لبنيات و شير در كشور ما يك سوم كشورهاي منطقه است و اين موضوع در حالي است كه در مصرف لوازم آرايشي جايگاه اول را در بين كشورهاي منطقه دارا هستيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.