اعترافات هولناك مردي كه 7 زن را مثله كرد

Jahan e-Sanat - - News -

خبرآنالين- 17 ارديبهشت سال گذشته وقتي بخشهايي از جسد يك زن ميانسال داخل رودخانه شهرستان »سياهكل« پيدا شد، هرگز تصور نميشد كه اين زن ميانسال يكي از قربانيان قاتل سريالي زنان باشد. تحقيقات ويژه تخصصي براي شناسايي و دستگيري عامل جنايت ادامه داشت تا اينكه جنايتهاي مشابه ديگري به پليس اعالم شد.

در تحقيقات مشخص شد قاتل مرد جواني حدود 30 تا 40 ساله، داراي پرايد خاكستري و راننده مسافركش در مسير شهرستان رشت و امامزادههاشم است كه در محله »گل سرك« تردد دارد. باتوجه به اينكه در اين محله افراد بومي و غيربومي زيادي حضور دارند، تمامي خانهها يك به يك شناسايي شد. در نهايت عامل قتلها روز 20 فروردين امسال شناسايي و با دستور بازپرس »رشيد ذره كارگر« از شعبه چهار بازپرسي دستگير شد.

متهم متولد سال 1356 است كه سالها قبل از همسر اولش جدا شده و مدتي با زن ديگري ازدواج كرده و اعتياد به مواد مخدر دارد. وي سابقه سرقت خودرو و همسر دومش نيز س//ابقه سرقت گوش//ي تلفن همراه را داشته است. او در اعترافهايش گفت سال 87 بهعنوان مسافر، زن ميانسالي را در شهر »خمام« سوار خودرواش كرده و به بهانه ازدواج، او را به خانهاش برده است. بعد اين زن ميانسال را به خاطر 11 النگويي كه همراهش بود به قتل رسانده و جسدش را در خانه دفن كرده است.

همچنين او به دو قتل ديگر در فروردين و خرداد 88 نيز اعتراف كرد. اظهارات متهم با مستندات موجود در اداره آگاهي مطابقت دارد و تعداد قتلهاي سريالي متهم با انگيزه سرقت طالها تاكنون به 7 فقره رسيده است. از آنجا كه احتمال ميرفت قاتل سريالي در استانهاي همجوار مانند اردبيل و قزوين نيز جنايات ديگري مرتكب شده باشد، تحقيقات در اين خصوص ادامه پيدا كرد.

سرانجام مشخص شد متهم بيشتر اجساد را در جنگلهاي سراوان اين استان رها كرده است. همچنين او اگر در اولين قرارش نميتوانست شماره تماسي از قربانيان بهدست آورد، روزهاي ديگر در كمين آنها نشسته و به محض ديدن قربانيان با آنها ارتباط برقرار ميكرد. او نخستين جسد را در خانه پدرياش دفن كرد و شاهدان ماجرا مدعي بودند كه آخرين بار قربانيان را سوار بر خودروي پرايدي ديدهاند كه زن و مردي سرنشينان آن بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.