انتقاد وزارت بهداشت از صدور بيرويه مجوز براي فستفودفروشيها

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا - رييس دفتر بهبود تغذيه وزارت بهداشت از صدور بيرويه مجوز براي راهاندازي فستفودفروشيها انتقاد كرد. دكتر زهرا عبداللهي درباره كمپين نه به فستفود كه قرار است از سوي وزارت بهداشت برگزار شود، گفت: از نظر ما غذايي سالم است كه عوامل خطر تغذيهاي مثل قند و نمك و چربي را نداشته باشد. فستفودهاي غربي كه در الگوي غذايي مردم جاي خود را باز كردهاند و زياد مصرف ميشوند، چربي و نمك زيادي دارند و با توجه به اينكه همراه با نوشابههاي گازدار استفاده ميشوند، به مشكالت تغذيهاي مردم دامن ميزنند. وي ضمن انتقاد از صدور بيرويه مجوز براي راهاندازي فستفودها بيان كرد: اين اقدام باعث ميشود مردم بيشتر به سمت فستفودها بروند و راه چاره اين مشكل نيز اين است كه صنف اغذيهفروشي تشويق شود غذاي ايراني عرضه كند. براي اصالح الگوي غذايي مردم بايد غذاهاي فوري ايراني را جايگزين اين فستفودها كنيم و فرهنگ مصرف آنها را رواج دهيم. ما با چالش »نه به فستفود«، ميخواهيم جامعه را آگاه كنيم و فرهنگ مصرف غذاها و فستفودهاي ايراني را گسترش دهيم. مردم به خصوص كودكان اين غذاها را نميشناسند و اغذيهفروشيها نيز ميتوانند به سمت غذاهايي مثل انواع كوكوها، املت، آشهاي ايراني كه فوري و مدل فستفود دارند بروند. رييس دفتر بهبود تغذيه وزارت بهداشت، هدف از اين برنامه را ترويج فرهنگ مصرف غذاهاي سالم ايراني عنوان كرد و افزود: اگر مردم اين غذاها را با قند و نمك و روغن كمتري استفاده كنند، الگوي غذايي اصالح ميشود. حدود 50 درصد مردم دچار چاقي هستند و شاهد روند افزايشي چاقي، ديابت، فشارخون و چربي خون هستيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.