بيماريهای قلبی، تنفسی و تشنج علل عدم پذيرش معتادان توسط مراكز ترك اعتياد

Jahan e-Sanat - - News -

ميزان - رييس مركز توس//عه پيش//گيري سازمان بهزيستي كشور در رابط//ه با بيماريهايي كه مان//ع از عدم پذيرش افراد معتاد در مراكز ترك اعتياد ميشود، توضيحاتي ارائه كرد. مجيد رضازاده گفت: سازمان بهزيستي محدوديتي براي پذيرش افراد مبتال در مراكز سرپايي جهت ترك اعتياد ندارد و افرادي كه به صورت خودمعرف به مراكز ترك اعتياد سازمان بهزيستي مراجعه ميكنند، پذيرش شده و در اين رابطه مشكلي وجود ندارد. وي افزود: ابتالي معتادان به برخي بيماريها سبب ممانعت كمپها از پذيرش آنها ميشود. در صورتي كه يك فرد معتاد به بيماري قلبي، تنفسي يا تشنج مبتال باشد، پذيرش نميشود زيرا حضور اين افراد در مراكز ترك اعتياد براي خود فرد معتاد خطرناك است. رضازاده در پاسخ به اين پرسش كه بيماري افراد معتاد از چه طريق شناسايي ميشود اظهار كرد: در زمان پذيرش معتادان يك تيم تخصصي شامل پزشك و روانپزشك كار غربالگري معتادان را انجام داده و در صورتي كه فرد معتاد مبتال به بيماري قلبي، تنفسي و يا تشنج باشد در مراكز سازمان بهزيستي پذيرش نميشود.اوهمچنيندرخصوصرونددرمانيمعتاداندارايبيماريقلبي، تنفسي يا تشنج خاطرنشان كرد: اين افراد از طريق مراجع رسمي از جمله نيروي انتظامي به بيمارستانهاي مدنظر ارجاع داده شده و مراحل درمان خود را طي ميكنند. افرادي كه مبتال به ايدز باشند نيز پذيرش شده و به مراكز وزارت بهداشت براي درمان ارجاع داده ميشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.