ابتالي71 نفردرسيستانوبلوچستانبهتبكريمهكنگو

Jahan e-Sanat - - News -

رييس دانشگاه علوم پزشكي زاهدان گفت: براساس آمارها موارد ابتال به بيماري تب كريمه كنگو در استان سيستان و بلوچستان رو به افزايش است كه بايد در خصوص شيوههاي انتقال اين بيماري به مردم آگاهي داده ش//ود. محمودرضا ميري با اشاره به اينكه بيشتر مبتاليان به اين بيماري كاركنان كش//تارگاهها، دامداران و قصابان هستند، افزود: متاسفانه برخي از اين عزيزان كه بيشتر در معرض خطر هستند، موارد حفاظتي و پيشگيري را رعايت نميكنند. طبق آمار، ميزان مرگ و مير بيماريتبكريمهكنگو05 درصداستكهباتوجهبهاقداماتپيشگيرانهو برنامهريزيهايانجامشدهاينميزاندراستانسيستانوبلوچستانبه51 درصد كاهش يافته است. هر زمان كه بيش از يك نفر با عالئم بيماريهاي واگير همچون تب كريمه كنگو به پزشك مراجعه ميكند، نظام مراقبت بيماريهاي واگير بالفاصله هوشيار ميشود و اقدامات پيشگيرانه را تشديد ميكند.تبكريمهكنگوبهراحتيقابلكنترلوپيشگيرياستوميتوان با رعايت اصول بهداشتي شامل آموزش نكات ايمني و بهداشتي به مردم و نظارت بر خريد گوشت ذبحشده از محلهاي معتبر و استاندارد توسط شهروندان، عوارض ناشي از اين بيماري را به حداقل رساند.

وي افزود: همچنين افرادي كه نقش مستقيم در نگهداري و كشتار دام دارند بايد حتما از وسايل حفاظتي از جمله دستكش، چكمه و روپوش اس//تفاده كنند تا مورد گزش كنه ناقل اين بيماري يا آلودگيهاي ناقل همچون ترشحات و خون حيوان قرار نگيرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.