مرگ زودتر از 07سال، زودرس است

Jahan e-Sanat - - News -

خبر آنالين - رييس دانشگاه علوم پزشكي گفت: امروزه مرگ زودتر از سن 70 سالگي را مرگ زودرس ميدانند و حدود 40 درصد از علل اين مرگهامربوطبهبيماريهايقلبيعروقي،02 درصدمربوطبهسرطانها و 15 درصد نيز مربوط به حوادث و سوانح ترافيكي و غيرترافيكي است. تعداد زيادي از مردم هر سال به داليلي كه قابل پيشگيري است، جان خود را از دست ميدهند. عامل عمده حوادث جادهاي، انسان و رفتار او است و ايران از نظر آمار تلفات جادهاي در منطقه در رتبه اول و در دنيا در ردههاي باال قرار دارد. علي جعفريان افزود: رژيم غذايي نامناس//ب مانند مصرف فستفود، نمك، چربي و شيريني زياد و همچنين عدم فعاليت فيزيكي مناسب، عوامل خطر بيماريهاي غيرواگير هستند. متاسفانه ما با مصرف اين مواد غذايي قلب و بدن خود را بيمار ميكنيم، اما از آن لذت ميبريم و خودمان زمينههاي جامعه ناس//الم را فراهم ميكنيم. دولت نميتواند اقداماتي انجام دهد كه مردم الغر شوند يا در غذاي خود از نمك كمتري استفاده كنند، بلكه وظيفه اصلي دولت، ارائه اطالعات و ايجاد حساسيت در جامعه نسبت به وضعيت سالمت و وظيفه اصلي مردم، پيشگيري از بروز بيماريهاي مختلف است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.