سفرهاي استاني شهردار تهران غيرقانوني است

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا-عضوشورايشهرتهرانگفت:مرخصيقاليبافتاكنونبهاطالع اعضاي شورا نرسيده و در صحن نيز اعالم نشده است.

محمد مهدي تندگويان ادامه داد: براساس قانون آقاي قاليباف بايد از شوراي شهر مرخصي بگيرد و بايد يك جانشين مشخص كرده و معاونان شهردار يا هركدام از كارمندان شهرداري نيز كه در ستاد ايشان مشغول هستند، بايد از سمت خود استعفا دهند. مقرر شده به اين مساله در جلسه آتي ش//ورا پرداخته شود. شوراي شهر با فعاليتهاي انتخاباتي قاليباف مشكلي ندارد، ولي حداقل بايد قانون را رعايت كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.