ج د و ل

Jahan e-Sanat - - News -

افقي: -1 دارنده اخالق نيك- سوره 84 قرآنكريم- شخص و نفر -2 روانكاو اتريشي و مولف كتاب آينده يك پندار- كالم نفرين -3 شهر بندري در شمال شرقي ايتاليا- گردش دستهجمعي- از انواع زيتون -4 قوم كهن ايراني- ضمير ملكي پيوسته- ميل مفرط- ظرف تركهاي خريد -5 صدايي در موسيقي- ارتشبد نيرويدريايي- نفس اغواكننده و برانگيزنده به بدي و شر -6 دور از خطر- از دروس رياضي- دندان خانه -7 افراد حيلهگر- قطر دهانه لوله توپ و تفنگ- باال به گويش انگليسي -8 پارسايي- شر و فتنه- ميمنت و شگون- نمايش عددي خارج قسمت دو عدد -9 نشانه جمع در فارسي- پابرجا- رفاقت و احساس عالقه -10 ادب آموختن- از نمازهاي چهارركعتي واجب- دردها و مصائب -11 ترشي مخلوط- سپردهها- مدرن و جديد -12 همسر يعقوب نبي- چاشني پرمصرف- اقامتگاه مسافرتي- پاكي و دوري از گناه و آلودگي -13 شكوفايي كسب و كار- چوبي براي مهار شتر- هديه به عروس براي چهرهگشايي -14 خسته ندارد- مشهورترين سازمان پليس دنيا در انگلستان -15 شكمبند طبي- ابزار هواشناسي- زوج هنري لورل در هاليوود عمودي: -1 پوس//ت زيباي جانوري حرامگوشت- جنگ و نبرد- به رنگ گل سرخ -2 ني//از اساس//ي بدن ك//ه از طريق م//واد خوراكي تامين ميشود- ظرفي براي نوشيدنيها -3 فن خاص- ياري و كمك- جنبش و حركت -4 انحن//ا- ك//وه بلند زاگ//رس- اندام پ//رواز- چارچوبي براي عكس 5-شهريدرغربمركزيانگلستان-كتابيازآدولفهيتلر كه در آن آموزه سياسي خود را بيان كرده است- پسوندي براي شباهت -6 ماحصل انجام كارها- نام افزودن- پافشاري جدي -7 جاده بيسروته- متقلب- پرده تصوير سينما -8 طالي س//فيد- تيز و قاطع- ش//املتر و گروه بس//ياربيعدالتي -9 جنگل پناهگاه رابينهود- از آثار ويليام شكسپير- نفي عرب -10 از ملزومات چاي- كشت بدون آب- كارورز پزشكي -11 بان//گ ن//دا- وس//يلهاي براي بس//تن ج//اده- داراي ناخالصي -12 فاصل//ه بين دو پاي رون//ده- نماد خزندگان- مخترع ماشين بخار- پدربزرگ -13 معماي حل شده- بيحال و رنجور- سرگرمي حرام و خانمانبرانداز -14 اپراتور رايانه- نمونه تصويبشده كاال -15 قس//متي از تخمم//رغ- چ//راغ نفتي تلمب//هاي- روز سپري شده

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.