به يادماندنيترين الكالسيكوهاي قرن12

Jahan e-Sanat - - News -

رئالمادريدوبارسلوناامشبدرالكالسيكوييكهميتواند سرنوشتقهرمانياينفصلالليگاراتعيينكند،درسانتياگو برنابئومقابلهمقرارميگيرند.بهاينبهانهخبرالكالسيكوي محبوبدرقرنبيستويكمرامرورميكنيم. 4 دیدار در 3 هفته رئالمادري//د و بارس//لونا در مقط//ع پايان//ي فص//ل 2010-2011 اول بايد در ليگ مقابل هم قرار ميگرفتند، بع//د در فين//ال كوپ//ا دلري و بعد در دو ب//ازي رفت و برگش//ت نيمهنهايي چمپيونز لي//گ. از اين چهار بازي رئال فقط يكي را برد؛ فينال كوپا دلري را با ضربه س//ر كريستيانو رونالدو.

س//رخيو راموس به قدري از اين قهرماني هيجانزده ش//ده بود كه در مراسم جشن سوار بر اتوبوس سرباز در خيابانهاي مادريد جام از دستش افتاد و زير چرخ اتوبوس رفت. با اينكه مادريد اين نبرد را برد اما در نهايت پيروز جنگ، بارسا بود. پيش از فينال جام حذفي دو تيم در ليگ، با دو پنالتي از ليونل مسي و رونالدو به تساوي يك- يك رسيدند؛ نتيجهاي كه باعث شد هشت امتياز اختالف بارسا با رئال در صدر جدول الليگا حفظ شود.

بعد نوبت به نيمهنهايي چمپيونز ليگ رسيد. بارسا در بازي رفت در برنابئو با دو گل رئال را شكست داد؛ بازي كه پپه در آن اخراج شد و مسي آن گل به يادماندني را با جا گذاشتن نصف رئاليها زد. در بازي برگشت هم در نوكمپ بارسا گل اول را توسط پدرو زد تا گل تساوي مارسلو هيچ كمكي به رئاليها براي رسيدن به فينال نكند.

تحقير رئال در برنابئو )مي (2009 بارسا با پيروزي فراموشنشدني شش بر دو در برنابئو عمال قهرماني اللي//گا را با ايجاد فاصله هفت امتيازي در فاصل//ه تنها چه//ار هفته به پايان فص//ل از آن خود كرد. آنچه شايد درباره اين بازي فراموش شده باشد، اين است كه پيروزي بزرگ بارسا در خانه رئال بين دو بازي رفت و برگشت مقابل چلسي در نيمهنهايي چمپيونزليگ به دست آمد؛ جايي كه بارس//ا در نهايت به فينال صعود كرد و در آنجا در استاديوم المپيكوي رم منچستريونايتد را با دو گل شكست داد. تحقير رئال در برنابئو قدمي بلند براي رسيدن به سهگانه رويايي پپ گوارديوال بود و كنار پيروزي پنج بر صفر در نوكمپ كه نوامبر سال بعد رخ داد؛ بهترين نتيجه او در الكالسيكوهايش.

تشویق رونالدینيودربرنابئو)نوامبر5002( در نوامبر 2005 بارس//ا در برنابئو با س//ه گل رئال را شكست داد و رونالدينيو در بازي كه در آن مهارنشدني بود و گل دوم را هم خودش زد توس//ط هواداران رئال تشويق شد؛ تماشاگراني كه به افتخارش ايستادند و برايش دست زدند اما برخالف باور عمومي، اين اولين باري نبود كه يك بازيكن بارسا در برنابئو توسط رئاليها تشويق ميشد. پيش از اين اتفاقي مشابه براي ديگو مارادونا هم افتاده بود، با اين تفاوت كه در آن بازي حركت رئاليها بيشتر به منظور انتقاد از باشگاه خودشان بود تا احترام به بازيكن حريف. بازگشتكابوسوارمورینيوبهنوكمپ)نوامبر0102(

در بازي كه قرار بود بازگش//ت بزرگ ژوزه مورينيو به نوكمپ لقب گيرد، بارس//ا در يكي از بهترين نمايشهاي تاريخ باشگاه با پنج گل رئال را در هم كوبيد. ژاوي بعد از اين بازي گفت اين بهترين بازي عمرش بوده است. بارسا در اين بازي حتي ميتوانست نتيجه سنگينتري هم رقم بزند. اين بازي رابطه مورينيو و گوارديوال، يا فقدان آن، را تا پايان دوران حضور همزمانشان در الليگا تعريف كرد.

دربي كله خوك )نوامبر (2002 اينبازيرابهخاطركيفيتفوتبالشانتخابنكردمچون حقيقتا بازي چندان جذابي نبود و با تساوي بدون گل به پايان رسيد. انتخاب من اما به خاطر بدنامي جهانگير آن بود؛ بازي كه از آن به عنوان دربي شرم ياد شده بود و تمام توجهها را متوجه لوييس فيگو، بعد از تصميمش مبني بر ترك بارسا و پيوستنش به رئال كرده بود.

در جريان اين بازي اشياي زيادي به سمت فيگو پرتاب شد از جمله كله يك خوك. لوييس ونگال بعد از بازي ادعا كرد اين رفتار هواداران بارسا تقصير خود فيگو بوده چون اين حق را به خودش داده كه كاري كه هميشه ميكند يعني زدن كرنرها را مقابل اين هواداران انجام دهد.

گويا حركت كردن به س//وي بطري كه به س//مت او پرتاب ش//ده ب//ود، نيمه خودآگاه و نيم//ه ناخودآگاه هم حركتي تحريكآميز ب//وده؛ واقعا باورنكردني اس//ت! در نهاي//ت چيزي كه اين ب//ازي ثابت كرد، اگر تا پيش از آن در موردش ش//ك داشتيم، اين بود: الكالسيكو مسالهاي فراتر از فوتبال است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.