رفتار عجيب عبدولي

Jahan e-Sanat - - News -

مهر-فرنگيكار جنجالي كشورمان باز هم از حضور در اردوي تيم ملي امتناع كرد تا نشان دهد همچنان به رفتارهاي عجيب و غيرقابل پيشبيني خود اصرار دارد.

در حالي كه شوراي فني تيمهاي ملي كشتي فرنگي با پادرمياني علي اشكاني سرمربي تيم ملي با دعوت مجدد سعيد عبدولي موافقت كرد و او را يكي از گزينههاي حضور در رقابتهاي قهرماني آسيا خواند، عبدولي باز هم به اردو نرفت تا دوباره همه را از رفتارش متعجب كند.

غيب//ت دوباره عبدولي از حض//ور در اردوي تيم ملي در حالي رخ داد كه او به تازگي با برخي از اعضاي ش//وراي فني هم تلفني تماس داش//ته و اعالم كرده بود همچنان براي حضور در تيم ملي و تمكين به قوانين كادر فني، جدي است، اما ديروز هم خبري از او در اردو نشد تا نشان دهد همچنان درگير تفكرات عجيب و غريب خود است.

عبدولي به تازگي با توجه به طرح سيدبندي اتحاديه جهاني و با موافقت شوراي فني و همچنين براي كسب امتياز الزم در سيدبندي به تركيب اوليه تيم ملي اضافه شده بود. البته شوراي فني همان زمان اعالم كرد اگر عبدولي تا زمان رقابتهاي قهرماني آسيا به شرايط مناسب برسد در اين مسابقات شركت ميكند و در غير اين صورت پژمان پشتام جايگزين او خواهد شد.

پيش از اين گفته شده بود عبدولي جهت حضور در اردوي تيم ملي، براي كادر فني شرط گذاشته كه البته اين مساله در شوراي فني مطرح و همه چيز شايعه اعالم شد، اما رفتار اخير او ثابت كرد اين فرنگيكار ياغي همچنان بر خواستههاي ش//خصي و شروط خود پافشاري مي كند. عبدولي باوجود برخورداري از عناوين ارزش//مند جهاني و المپيك، سالهاس//ت درگير حواشي اينچنيني بوده و رفتار عجيب و گاه غيرمنطقي او همواره جزو دغدغههاي اصلي سرمربيان ادوار مختلف تيم ملي بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.