هادي عقيلي: مسووالن سپاهان مرا كشتند

Jahan e-Sanat - - News -

ایس/نا- مليپوش سابق فوتبال بعد از خداحافظي از سپاهان گفت: مطمئن باشيد باشگاه بازي خداحافظي تدارك نخواهد ديد.

هادي عقيلي درباره اعالم محسن طاهري، مديرعامل باشگاه سپاهان مبني بر تدارك بازي خداحافظي براي وي اظهار كرد: ابتدا بايد بگويم مطمئن باشيد هيچ وقت اين كار را نميكند، دوم اينكه وقتي كسي را به قتل ميرساني، كشته نياز به كفن و دفن ندارد. در اتفاقي كه افتاد مهم اين بود در يك سال گذشته نتوانستم بازي كنم و اين بدترين و تلخترين مساله براي يك فوتباليست است و آنها بازي كردن را از من گرفتند و به نوعي مرا به قتل رساندند.

وي در مورد اينكه گفته ميشود خداحافظياش زودهنگام بوده است، گفت: به هر حال تصميمي بوده كه گرفتهام و با توجه به اتفاقات پيش آمده در يك سال و نيم گذشته فكر ميكنم بهترين تصميم را گرفتهام. ديگر نميخواستم جلوي تيم خودم )سپاهان( بازي كنم. شايد اگر سال قبل از سپاهان جدا ميشدم، امسال دوباره برميگشتم و در تيم خودم بودم. نميدانم چه اتفاقي ميتوانست بيفتد اما مهم اين است كه مرا يك سال از دنياي فوتبال دور كردند و تصميم به خداحافظي گرفتم.

مليپوش سابق فوتبال ايران افزود: آقايان بعد از يكسري اتفاقات سال گذشته مرا از تيم بيرون كردند و رضايتنامه ندادند، امسال هم اعالم كردند نيازي به شما نداريم و رضايتنامه هم ندادند. چه كار ميتوانستم بكنم، كاري از دستم برنميآمد و تنها مجبور شدم از باشگاه شكايت كنم. در حال حاضر منتظر راي كميته استيناف هستم تا ببينم چه اتفاقي ميافتد.

عقيلي در پاسخ به اين پرسش كه آيا به مربيگري در فوتبال فكر ميكند، به ايسنا گفت: قطعا به اين موضوع فكر ميكنم اما ابتدا بايد دورههاي مربيگري را طي كنم تا بتوانم وارد اين جرگه شوم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.