سرگيجه برانكو براي قلب دفاع!

Jahan e-Sanat - - News -

درحالي كه پرسپوليس با جشن قهرماني براي ديدار با الهالل آماده شده اما يك مصدوم و دو محروم روي دست برانكو مانده و او نتوانسته معادله دفاع وسط را حل كند.

شرايط پرسپوليس براي ديدار با الهالل عربستان اصال ايدهآل نيست، اگرچه اين تيم با زدن چهار گل به پديده و گرفتن جشن قهرماني نشان داد كه از روحيه فوقالعادهاي برخوردار است اما واقعيت اين است كه از نظر فني مشكالت ويژهاي دارد چراكه سيدجالل حسيني و سروش رفيعي در مهمترين ديدار فصل پرسپوليس محروم هستند و محمد انصاري هم مصدوم است و به اين ديدار نميرسد.

برانكو ايوانكوويچ عالقه ندارد بيش از حد دست به تغيير تركيب تيمش بزند اما محروميت و مصدوميت بازيكنان اصلي، او را مجبور كرده با چند تغيير تيمش را براي ديدار برابر الهالل عربستان روانه ميدان كند.

تيم فوتبال پرسپوليس در جريان هفته پنجم ليگ قهرمانان آسيا بايد روز دوشنبه در مسقط به مصاف الهالل عربستان برود. سيدجالل حسيني و سروش رفيعي كه در ديدار برابر الريان كارت زرد دريافت كردند، به دليل محروميت نميتوانند برابر الهالل به ميدان بروند. از طرفي محمد انصاري، زوج ثابت سيدجالل حسيني هم در ديدار برابر پديده دچار مصدوميت شد و طي چند روز گذشته نتوانسته با تيم تمرين كند. البته كادر پزشكي پرسپوليس در تالش است اين مدافع به ديدار برابر الهالل برسد اما در صورتي كه او اين ديدار را از دست بدهد، برانكو براي چينش خط دفاع تيمش دچار مشكل خواهد شد.

با توجه به نفراتي كه در تيم فوتبال پرسپوليس حضور دارند در صورت نبود انصاري، كمال كاميابينيا به همراه حسين ماهيني در قلب خط دفاع پرسپوليس قرار خواهند گرفت و محسن ربيعخواه و صادق محرمي هم به عنوان دو دفاع كناري انجام وظيفه خواهند كرد. با نبود كاميابينيا در پس//تهافبك دفاعي، احتماال شهاب كرمي هم به تركيب اصلي اضافه ميشود تا به عنوان هافبك دفاعي به تيم كمك كند.

با اين وجود اميدواريم پرسپوليس بتواند با پيروزي برابر الهالل عربستان راه صع//ود خ//ود را تا حدودي هموار كند و در كورس صعود باقي بماند وگرنه شيريني قهرماني را هم تا حد زيادي در كام هواداران اين تيم تلخ خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.