شايعهاستفادهازگويحرارتيدرقرعهكشيليگقهرمانان

Jahan e-Sanat - - News -

انتشار خبر استفاده از گويهاي حرارتي در مراسم قرعهكشي يوفا ابتدا شبيه شوخي بودامااينموضوعدررسانههايمادريديقوتگرفتهاست. آخرينقرعهكشيرقابتهاي ليگ قهرمانان اروپا در فصل جاري جنجالساز شد. قرعهكشي مرحله نيمهنهايي ليگ قهرمانان اروپا كه جمعه گذشته در مقر يوفا در نيون برگزار شد و برنامه بازيهاي مرحله نيمهپاياني اين رقابتها را مشخص كرد، جنجالساز شد. چند سالي است كه يوفا به تالش براي رساندن تيمهاي بزرگ اروپا به فينال جهت افزايش منافع مالياش متهم است و گفته ميشود اين سازمان با ترفندهايي همچون استفاده از گويهاي گرم يا سرد، قرعههاي مورد نظرش را براي مراحل مختلف رقابتها شكل ميدهد. اين شائبه جمعه گذش//ته دوباره شكل گرفت؛ زماني كه يان راش، اسطوره تيم فوتبال ليورپول آخرين قرعهكشي اين فصل از رقابتها را انجام داد تا يوونتوس با موناكو روبهرو شود و تيمهاي مادريدي رئال و اتلتيكو، دو بار ديگر در اين فصل دربي را برگزار كنند. جنجال اما به دليل شيوه عجيب برداشتن دومين گوي از سوي راش بود. او كه گوي رئالمادريد را از داخل گلدان خارج كرده بود، براي انتخاب حريف كهكشانيها بالفاصله پس از وارد كردن دستش در داخل گلدان، يك گوي را برداشت كه داخل آن نام اتلتيكومادريد بود و به اين ترتيب اين شائبه كه يوفا اجازه نخواهد داد براي سومين بار در چهار سال اخير دو تيم شهر مادريد به فينال برسند، تقويت شد. برخي رسانهها مدعي شدهاند كه دماي گوي اتلتيكومادريد باالتر از دماي سه گوي ديگر بوده است و به همين دليل راش به آساني توانسته قرعه دلخواه يوفا را از داخل گلدان درآورد. شيوه خارج شدن گوي اتلتيكو مادريد از داخل گلدان توسط راش به گونهاي بود كه انگار او دقيقا ميداند كدام توپ را بايد خارج كند. اكنون رسانههاي مادريدي اين موضوع را زير ذرهبين بردهاند و بر اين باورند كه مراسم قرعهكشي در چند بخش مهم بسيار مشكوك برگزار شده و حتي چند نفر از ناظران اسپانيايي و نمايندههاي دو باشگاه رئالمادريد و اتلتيكومادريد در پشت صحنه اجازه ورود به بخش انتقال گويها به داخل كاسهها را نداشتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.