رونالدو در مركز يك توفان غيراخالقي

Jahan e-Sanat - - News -

روزنامه اشپيگل آلمان هفته گذشته پيش از ديدار برگشت بايرن مونيخ و رئالمادريد در مرحله نيمهنهايي ليگ قهرمانان اروپا در گزارشي جنجالي رونالدو را متهم به آزار جنسي كرد. يك روز بعد از انتشار اين گزارش وكالي رونالدو اعالم كردند اين گزارش بياساس است و ميخواهند از نشريه آلماني شكايت كنند. اشپيگل يك هفته بعد از واكنش وكالي بهترين فوتباليست دنيا در گزارشي جديد با انتشار مستنداتش اعالم كرد رونالدو حتي حقالسكوت الزم را هم پرداخت كرد. اشپيگل در گزارش خود نوشت: چهار روز قبل از ديدار مقابل بيلبائو؛21 ژانويه0102. رونالدو مجبور است به همراه وكاليش به السوگاس آمريكا برود. تا به يك موضوع كامال شخصي رسيدگي كند. وكالي رونالدو به او خبر دادهاند بايد براي پرداخت حقالسكوت جلسهاي تشكيل شود. يكي از وكالي رونالدو به او SMS ميدهد: بايد درباره مبلغ صحبت كنيم و رونالدو پاسخ ميدهد:KO اين روزنامه آلماني در گزارش خود نوشت كه متنSMS هاي رد و بدل شده بين رونالدو و وكاليش را در اختيار دارد. اشپيگل با انتشار بخشهاي اصلي اين پيامكها ثابت كرده رونالدو و وكاليش براي پرداخت حقالسكوت به زن جواني كه رونالدو به او تعرض كرده راهي الس وگاس آمريكا شدهاند. در بخشي از SMS هاي رد و بدل شده بين رونالدو و وكاليش، رونالدو از آنها ميخواهد مبلغ 95 هزار دالر درخواستشده از طرف مقابل را كاهش دهند. وكالي رونالدو در نهايت موفق ميشوند با 37 هزار دالر قرارداد مخفيانه و محرمانهاي با زن جوان امضا كنند.اشپيگل با انتشار بخشهاي بريدهشده اين قرارداد نشان داد كه كريستيانو رونالدو شخصا آن را امضا كرده است. روزنامه آلماني در گزارش خود تاريخچه رابطه رونالدو و زن جوان آمريكايي را هم افشا كرده و نوشته كه آنها بارها و بارها در جزيره اختصاصي رونالدو باهم ديدار كردهاند. براساس اين گزارش اين زن جوان در چند جشن خصوصي رونالدو هم حضور داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.