تنها راه حفظ منشا در پيكان از زبان جاللي

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- سرمربي تيم فوتبال پيكان ميگويد مهاجم تيمش فرداي ديدار برابر پرسپوليس با مسووالن اين باشگاه مذاكره كرد.

مجيدجالليبااشارهبهمذاكرهباشگاهپرسپوليسباگادوينمنشا،گفت: ما از مذاكره اين بازيكن با پرسپوليسيها ناراحت هستيم. به هر حال فرداي بازي ما با پرسپوليس منشا مذاكرات خود را به طور كامل با پرسپوليسيها انجام داد و اين موضوع بر تمركزش روي بازيها اثر گذاشته است.

او در ادامه در پاس//خ به اين س//وال كه آيا باشگاه پيكان اقدامي براي حفظ منشا كرده است يا خير، گفت: به خاطر شرايطي كه داريم نميتوانيم اين بازيكن را حفظ كنيم. وقتي باشگاههاي تراكتورسازي، پرسپوليس يا استقالل بازيكني را بخواهند نميتوانيم براي حفظ يا جذب آن بازيكن با اين باشگاهها رقابت كنيم. تنها در صورتي ميتوانيم منشا را حفظ كنيم كه باشگاههاي بزرگ از جذب بازيكنان خارجي محروم باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.