خوشحالي از حذف ورزشيها

Jahan e-Sanat - - News -

ميترا زماني- اولين باري است كه از حذف شدن ورزشيها اينقدر خوش//حاليم. وقتي رضازاده و جديدي از ش//وراي ش//هر رد صالحيت شدند واقعا خيليها را خوشحال ديدم. آدمهايي كه سالها پيش مقابل قدرتنماييهايشان را ميديدند و براي قهرمانيشان اشك ميريختند، حاال خوشحالند كه آنها ديگر در شوراي شهر نيستند. آقايان پهلوانها و قهرمانها! با خودتان چه كرديد؟ چرا بايد مردم از حذف ش//دن ش//ما خوشحال باشند؟ چرا؟ اين بال را خود بر سر خود آورديد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.