من درختي استوارم...

ثبت ملي سرو کهنسال يزد:

Jahan e-Sanat - - News -

استان يزد بيش از 50 درخت تاريخي ب//ه قدمت 800 تا 1500 س//ال دارد. اين درختان س//مبلي از مقاوم//ت و پايداري مردم کويرنشين در برابر شرايط نامساعد آب و هوايي هس//تند و ب//راي مثال اهالي اين مناطق از ارزش//ي معنوي و سمبليک برخوردارند. به تازگي يکي از درختان سرو کهنسال اين استان ثبت ملي شده است. به همين بهانه نگاهي کرديم به اين درخت و تعدادي ديگر از درختان تاريخ ثبت ملي شده در ايران. ميراث طبيعي ملي ثبت شده توسط سازمان ميراث فرهنگي ايران شامل محدودههاي جغرافيايي طبيعي و مناطق خاصي از کش//ور است که به علت کيفيت ويژه فيزيکي و زيستشناسي، مناظر بديع جغرافيايي، محوطههاي طبيعي- تاريخي، پديدهه//ا و نمونههاي ارزش//مند گياهي، جان//وري و زيس//تگاههاي آنه//ا تعيين و تح//ت حفاظت و بهرهب//رداري پايدار قرار ميگيرد.

سرو کهنسال دربيد

درخت سرو کهنسال دربيد واقع در رو ستاي اهللآباد شهرستان زارچ به شماره 348 به ثبت ملي رسيد.

ساش//ا رياحيمقدم، سرپرست معاونت ميراثفرهنگي استان يزد با تصريح اين خبر گفت: ب//راي ايرانيان همه درختان بهويژه درخت س//رو از احترام وي//ژهاي برخوردار بوده، به گونهاي که حتي بس//ياري عقيده داشتند که زرتشت درخت سرو را از بهشت به ايران آورده است و از همينرو ميبينيم که درختان کهنس//ال چند هزار ساله در ج//اي جاي ايران هنوز جنبه تقدس خود را حفظ کردهاند.

سرپرست معاونت ميراثفرهنگي استان يزد در خصوص سرو روستاي دربيد گفت: روستاي دربيد کامال در دل کوهستان قرار دارد ک//ه خانههاي اين روس//تا همچنين زمينهاي زراعي و باغات بهشدت تحتتاثير کوهستان قرار گرفتهاند به طوريکه باغات و ساختمانها در اين منطقه به صورت پلهاي در دامنه کوه باال ميرود.

وي خاطرنش//ان ک//رد: اين دو س//رو کهنس//ال از همه جهات با توجه به ارتفاع کوهستان و ارتفاع درخت، خود را بسيار زيبا جلوه ميدهند به طوريکه هنگام ورود به روستا که شيب تندي دارد اين دو درخت در کنار هم، بهنحوي استقرار يافتهاند که مانن//د دو ب//رادر در کنار ه//م خودنمايي ميکنند، گويا در حال خوشآمدگويي به مسافران هستند.

بزرگترين درخت گردو

بزرگتري//ن درخ//ت گ//ردوي ايران با قدمت 550 سال 17 مهر 95 به ثبت ملي رسيد. اين درخت در يارود الموت )استان قزوين( قرار دارد.

فرهاد نظري، مدي//ر کل دفتر ثبت آثار تاريخي در خبر روابط عمومي معاونت ميراث فرهنگي اعالم کرده است که درخت گردوي ي//ارود الموت با اينکه از قدمت 550 س//اله برخوردار است اما بزرگترين درخت گردوي ايرانمحسوبميشود.الموتمنطقهاياست با آب و هواي خوش که از نظر گردشگري و کشاورزي داراي اهميت زيادي است. در حال حاضرنيزيکيازمهمترينويژگياينمنطقه، وجود بزرگترين درخت گردوي ايران در يارود الموت است.

آنطور ک//ه نظري معتقد اس//ت، اين درختان ميراث معنوي ش//هر محس//وب ميشوند و به نوعي به جاذبههاي گردشگري استان قزوين کمک ميکنند.

چنار 500 ساله طالقان

خب//ر ثبت چنار 500 س//اله طالقان را مديرکل ميراث فرهنگي، صنايع دس//تي و گردش//گري استان ارديبهشت سال 95 اعالم کرد.

رضا خلج مسوول ثبت و تعيين حريم آثار تاريخي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردش//گري اس//تان البرز ارتفاع درخت چنار کهنسال را 32متر و قطر آن را 430 سانتيمتر عنوان کرد.

اين درخت در روستاي لهران شهرستان طالق//ان ق//رار دارد. اين روس//تا واقع در دهستان پايينطالقان ابتداي راه عمومي قزوين قرار دارد. مردم لهران هنوز به زبان تات//ي تکل//م ميکنند و غ//الت و گردو از محصوالت اين روستاست.

درخت 700 ساله در بخش کجور

اين چنار 700 ساله در آذر ماه سال 95 ثبت ملي شد.

اسحاقي، رييس ميراث فرهنگي، صنايع دس//تي و گردشگري شهرس//تان نوشهر درب//اره برنامههاي مي//راث فرهنگي براي مناسبسازي اطراف اين درخت 700 ساله براي سهولت در امر گردشگري روستايي و طبيعي، عنوان ک//رد: حفظ و نگهداري از اين اثر طبيعي از خواس//تههاي ماس//ت و شورا، دهياري و مردم فرهنگ دوست اين روستاي زيبا در اين مورد همکاري الزم را با ميراث فرهنگي داشتهاند.

او ادام//ه داد: ب//ه ط//ور حت//م وجود چنين مي//راث طبيعي که از طبيعت به ما انسانها به ارث رسيده است ميتواند نقش بسيار مهم و کليدي در رونقبخشي گردش//گري روس//تايي در بخش کجور ايفا کند.

اسحاقي در پايان گفت: وجود اين ميراث ارزشمند منشا تحوالت مثبت و ارزشمند در حوزههاي مختلف براي آباداني بيشتر همراه با توسعه روستايي در بخشهاي مختلف روس//تاي »کينج« ميشود و اميد است از اين پس بيشتر مورد توجه قرار گيرد.

درخت بنه کهنسال چلونک

اين درخت 600 ساله در ديماه سال 95 به ثبت ملي رسيده است.

زهرا رضايي ملکوتي، کارشناس ثبت ميراث طبيعي اس//تان خراس//انجنوبي گف//ت: در مي//ان درهاي سرس//بز و زيبا ب//ا چش//ماندازي منحص//ر به ف//رد، بنه کهنس//الي با صالبت و اس//توار از فاصله دور خودنماي//ي ميکن//د. اط//راف اين درخت را کوهها و تپههاي سرسبز، انواع گياه//ان دارويي و علفي احاطه کردهاند. دره چلونک با سرس//بزي و زيبايي خود در بيشتر ايام س//ال پذيراي مسافران و گردشگران است.

ملکوتي افزود: محيط تنه اين درخت کهنس//ال 5/4 مت//ر بوده که از س//طح زمين به دو تنه قطور تقس//يم ميشود. تنه س//مت ش//رق داراي محيطي برابر 2/4 مت//ر و تنه س//مت غ//رب محيطي براب//ر س//ه مت//ر دارد. هر ک//دام از اين تنهه//ا خود به ش//اخههاي متعدد ديگر تقسيم ش//دهاند. ش//اخههاي خشکيده البهالي ش//اخههاي سرس//بز، حاکي از خشکس//اليهاي سالهاي گذشتهاند. به دليل وج//ود قلعه تاريخ//ي چلونک در مج//اورت اين درخت، نام چلونک بر اين بنه هم گذاش//ته ش//ده و مردم منطقه و ديگر نقاط شهرستان زيرکوه آن را با نام بنه چلونک ميشناسند.

وس//عت تاج اين درخ//ت معادل 73 متر مربع و ارتفاع آن هش//ت متر است. براس//اس نظرات کارشناس//ي س//ن اين درخت تقريبا معادل 600 سال تخمين زده ميشود.

وي افزود: حفاظت و نگهداري از اين اثر طبيعي ارزشمند و منحصر به فرد پس از ثب//ت آن، از اهميت ويژهاي برخوردار بوده و همکاري همهجانبه دوس//تداران طبيعت و گردشگران را ميطلبد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.