صدور آسان ويزاي ايران در 10 فرودگاه کشور

Jahan e-Sanat - - News -

ايران در حال حاضر 14 فرودگاه بينالمللي دارد که در 10 فرودگاه آن ويزاي بدو ورود ‪(On Arrival)‬ صادر ميشود اما بياطالعي بيش//تر گردشگران از اين موضوع آنها را گاه تا مرز سرگرداني رسانده و سفرشان را در همان آغاز با مخاطراتي همراه ميکند؛ بعضي حتي پيش از ورود به کشورمان مجبور به بازگشت شدهاند. اواخر سال قبل بود که رسانه ملي خبري منتشر کرد درباره »ديپورت گردشگران خارجي از فرودگاه اهواز« که بماند واژه »ديپورت« براي گردشگراني که براساس اطالعات نادرست به اين فرودگاه آمده بودند تا ويزا بگيرند اشتباه انتخاب شده بود و معاون وزارت خارجه هم ديپورت ش//دن آنها را تکذيب کرد، اما معاون گردشگري همان موقع توضيح داد: »به دليل برقراري برخي خطوط هوايي بينالمللي در اين فرودگاهها از جمله اهواز، گردشگران متصورند ميتوانند ويزاي بدو ورود هم از آن مبادي درياف//ت کنند.«در واقع فرودگاه اهواز با آنکه مقصد چند خط هوايي بينالمللي است و نمايندگي وزارت خارجه هم در شهر مس//تقر است و با هماهنگي قبلي، کار مسافران و گردشگران خارج//ي را راه مياندازد اما در فهرس//ت ح//ال حاضر مبادي صادرکننده ويزاي ‪on Arrival‬ نيس//ت و خدمات کنسولي در اين فرودگاه ارائه نميش//ود در حالي که بيشتر گردشگران بياطالع از اين موضوع مس//ير نادرستي را براي ورود به ايران انتخاب ميکنند و به ناچار مجبور به بازگشت يا تغيير برنامه سفر ميشوند. به گزارش ايسنا، آنطور که وزارت خارجه کشور اعالم کرده، اتباع 180 کشور دنيا ميتوانند ويزاي فرودگاهي دريافت کنند. اين ويزا در 10 فرودگاه بينالمللي تهران، مشهد، کيش، شيراز، اصفهان، بندرعباس، تبريز، الر و کرمان و همينطور مرز دريايي بندر شهيد رجايي صادر ميشود که 30 روز اعتبار دارد وبراي06 روزديگرقابلتمديداست.امااتباعکشورهايکلمبيا، سومالي، آمريکا، انگليس، کانادا، بنگالدش، اردن، افغانستان و پاکستان امکان دريافت ويزاي ‪Arrival on‬ در مبادي ورودي ايران را ندارند ولي راه سفر به روي هيچيک از آنها بسته نشده و ميتوانند با مراجعه به نمايندگي کنسولي ايران در کشور مبدا، براي درياف//ت ويزا اقدام کنند. گرفتن ويزاي فرودگاهي که از مهمترين امتيازات کشورها براي از بين بردن مرزها و دسترسي آزاد ش//هروندان جهان است، گاه چندان آسان به نظر نميآيد چرا که با فرارسيدن فصل سفر گردشگران خارجي به ايران صف گرفتن ويزا، طوالني و معطليها گاه بيش از حد انتظار ميشود هرچند قشقاوي، معاون امور کنسولي وزارت خارجه کشورمان قبال گفته: »ويزاي فرودگاهي ايران در کمتر از دو دقيقه صادر ميشود« و سرعت عمل برخي از نمايندگان کنسولي در فرودگاه پرترددي مثل امام خميني)ره( حتي به زير يک دقيقه رسيده )البته در س//اعات کمتردد( اما به هر حال محدوديتهايي که محيطهاي فرودگاهي براي بخشهاي کنسولي قائل شدهاند و گ//ذر از گيتهاي مختل//ف بيمه، بانک ...و اي//ن زمان را در حالتهاي غيرمعمول افزايش داده است که وزارت خارجه هم بارها به مسافراني که در زمان پيک به ايران سفر ميکنند، توصيه کرده بخشي از مراحل دريافت ويزا را در کشور مبدا انجام دهند يا با آگاهي نسبت به اين شرايط، اين نوع ويزا را انتخاب کنند. در هر حال گسترش طرح ويزاي ‪on arrival‬ در فرودگاههاي بينالمللي و به دنبال آن راهاندازي ويزاي الکترونيک که هنوز در آغاز راه است، بنا به اظهارات گردشگران خارجي و تورگردانها، سفر به ايران را آسانتر کرده است؛ رويايي که شايد تا يک دهه قبلباتوجهبهروابطسياسيوتنشهايمنطقهاي،دستنيافتني به نظر ميآمد هرچند دامنه آن ناباوري هنوز ادامه دارد و همين حاال هم اصليترين س//وال گردشگران براي سفر به ايران پس از امنيت، درباره چگونگي دريافت ويزا و مدت زمان معطلي آن است. خيليها هنوز نميدانند به راحتي ميتوانند ويزاي ايران را »در بدو ورود« با 90 روز اعتبار دريافت کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.