شناسايي 83 محوطه و اثر تاريخي و پيش از تاريخ در جهرم

Jahan e-Sanat - - News -

رييس هيات بررسي باستانشناسي بخش خفرشهرستانجهرمازشناسايي38 محوطه و اث//ر تاريخي و پيش از تاريخ در جهرم خبر داد.

به گزارش ايلنا، مجيد منصوري اين مطب را در نشس//ت گزارش به همکار که به همت پژوهشکده باستانشناسي در محل پژوهشگاه برگزار ش//د، مطرح کرد. وي اظهار داش//ت: روش بررس//يهاي باستانشناس//ي بخ//ش خفر با جم//عآوري تصاوير ماهوارهاي، عکس هوايي، بررس//ي پيمايش//ي و اطالعات بومي صورت گرفت.

اين باستان شناس با اشاره به شناسايي 83 محوطه و اثر در اين بخش تصريح کرد که اين محوطهها شامل محوطههاي پيش از تاريخ، تاريخي و اسالمي ميشود.

رييس هيات بررسي باستانشناسي بخش خفر شهرستان جهرم در ادامه به بيان جزييات برخي از محوطههاي شناس//ايي شده در اين پروژه پرداخت و خاطرنش//ان کرد که در اين بررسيها آثار ارزشمندي نيز يافت شد.

او محوطههاي پيش از تاريخي را شامل يک غار، يک پناهگاه سنگي، دو تپه و دو محوطه باز اعالم ک//رد و گفت: محوطهه//اي دوران تاريخي شامل تپهها، قلعهها، چهارطاقيها و آثار متفرقه ميشود.

منصوري افزود: تپه قرهآغاج )هخامنشي، فراهخامنشي، ساساني، تپه طاغون )ساساني و اوايل اس//المي، تپه تادوان )فراهخامنشي و ق//رون ميان//ه اس//المي(، تپه نخ//ودزار )هخامنشي(، تپه ش//اه نشين )هخامنشي ت//ا ساس//اني(، تپه خندقي )هخامنش//ي و فراهخامنش//ي(، تل گچي )فراهخامنشي و ساس//اني( ...و نمونههايي از تپههاي دوران تاريخ//ي شناساييش//ده در اي//ن منطقه هستند.

ويقلعهقرهآغاج)فراهخامنشيوساساني(، قلعه صمدي )ساس//اني، قرون اوليه و مياني اسالمي(، قلعه کفه )ساس//اني(، قلعه تادوان )ساساني(، قلعه شاهصفي )ساساني، قرون اوليه و مياني اسالم( ...و را از قلعههاي دوران تاريخي مورد شناسايي در اين شهرستان دانست.

اين باستانش//ناس محوطهها و آثار دوره اسالميراشامل9 گورستان،هفتتپه،هشت قلعه، 9 آسياب، سه يورت عشايري، پنج آبراه، سه محوطه، پنج حمام، دو بند، دو کاروانسرا، يک بقعه و خانههاي گبري اعالم کرد.

منصوري در اين نشست همچنين به بيان پيشينهمطالعاتباستانشناسياينشهرستان پرداخت و افزود: اس//تين سال ،1934 لوئي وندنبرگ س//ال ،1961 س//امنر سال ،1961 کماللطفينسبسال3931،هورشيدوفاضل در اين منطقه به بررسيهاي باستانشناسي پرداختهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.