کشتن مناظرههاي زنده!

Jahan e-Sanat - - News -

ت//ا االن س//اعت 16:35 ک//ه اين مطلب را مينويسم کميس//يون تبليغات انتخابات درب//اره اينکه مناظرههاي انتخاباتي پخش زنده باش//ه يا مرده نظري نداده.

جالب اينجاست که همه نامزدها از زنده نبودن مناظرهها شاکي هس//تن. حتي حدادعادل هم گفته مناظره ضبط شده به درد نميخوره. االن معلوم نيست اين کار به نفع کيه. احتماال قاليباف رفته صداوسيما گفته: آقا اگه واسه من دارين اين کارو ميکنين نکنين. من ميخوام زنده باش//ه. بعد بهش گفتن: تو االن داغي متوجه نيستي، زنده نباشه بهتره!

من چند روزه دارم سعي ميکنم بفهمم که مناظره ضبط شده يعني چي ولي موفق نشدم. مناظره ضبط شده مثل اين ميمونه که بعد از رايگيري رايها رو بدن قاليباف بشمره!

من نميدونم چرا ما هميشه يه جوري باشيم که حتي توي تانزانيا هم اونجوري نيستن. توي حبشه هم مناظره کانديداهاي رياستجمهوري رو غيرزنده پخش نميکنن ولي نميدونم چرا مس//ووالن ما هميشه دوس//ت دارن خاص باشن البته نه مثل آلم//ان و فرانس//ه بلکه همش دوس//ت دارن مثل موزامبيک و سودان خاص باشن!

واقعااالنگيجم.01 سالهدارمسعيميکنممعادالتوحوادث سياسي رو درست تحليل کنم ولي يهو به يه جايي ميرسم که ميبينم از روحاني گرفته تا آقاي رييسي و قاليباف دارن به زنده نبودن مناظرهها انتقاد ميکنن، حتي حدادعادل و حجتاالسالم موحدي کرماني. اونجاست که مث ابوعلي سينا متوجه ميشم بعد از اين همه سال علماندوزي تازه فهميدم که هيچ نميدانم! پس اين مناظرهها به نفع کي مرده شده؟! البت//ه من ي//ه قدم از ابوعلي س//ينا جلوترم. م//ن ميدونم مناظرههاي زنده رو به نفع کي کشتن. به نفع آقاي ميرسليم!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.