مرغ سحر

Jahan e-Sanat - - News -

محمدتقي بهار ملقب به ملکالشعراي بهار )شاعر، اديب، سياستمدار و روزنامهنگار( در سال 1263 هجري شمسي در مشهد متولد شد. مقدمات و ادبيات فارسي را نزد پدر خود ملکالشعراي صبوري آموخت و براي تکميل معلومات عربي و فارسي به محضر »اديب نيشابوري« رفت. بعد از فوت پدر، ملکالشعراي دربار مظفرالدين شاه شد. او شش دوره نماينده مجلس شد و سالها استاد دوره دکتراي ادبيات دانشسراي عالي و دانشکده ادبيات بود. به علت پيوستن به مشروطهطلبان و آزاديخواهان چند بار تبعيد و زنداني شد که سالهاي زندان و تبعيد از پربهرهترين سالهاي زندگي ادبي او بوده اس//ت. بهار روز دوم ارديبهشت 1330 هجري شمسي، در خانه مسکوني خود در تهران زندگي را بدرود گفت و در شميران در آرامگاه ظهيرالدوله به خاک سپرده شد. ازمعروفترين آثار بهار ديوان اشعار، سبکشناسي که در سه جلد درباره سبک نوشتههاي منثور فارسي نوشته شده، تاريخ احزاب سياسي، تصحيح برخي از متون کهن مانند تاريخ سيستان و مجملالتواريخ و القصص و تاريخ بلعمي را ميتوان نام برد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.