رسانههايي که از تبليغات انتخاباتي منع شدهاند

Jahan e-Sanat - - News -

اداره کل مطبوع//ات و خبرگزاريهاي داخلي در اطالعيهاي مهمترين رسانههاي داراي منع قانوني تبليغات نامزدهاي انتخابات رياس//تجمهوري را اعالم کرد که مشمول رسانههاي دولتي و وابسته به بودجه عمومي هستند.

در اي//ن اطالعيه آمده اس//ت: مطابق م//اده «68» قانون انتخابات رياس//تجمهوري، انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي و همچنين اس//تفاده از وسايل و س//اير امکانات وزارتخانهها و ادارات، ش//رکتهاي دولتي و موسسات وابسته به دولت و نهادها و موسساتي که از بودجه عمومي )به هر مقدار( استفاده ميکنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امکانات مزبور ممنوع اعالم شده است.

بر اين اس//اس فهرس//ت مهمترين موسس//ات مطبوعاتي، روزنامهها و خبرگزاريهاي مشمول اين ممنوعيت به شرح زير اعالم ميشود:

موسسات مطبوعاتي )کليه رسانههاي موسسه( اطالعات، ايران، خراسان، کيهان، همشهري

روزنامهها اصفهان زيبا، تهران تايمز، حمايت، جامجم، شهرآرا، شهروند، فرهيختگان، قدس، هگمتانه خبرگزاريها آنا، ايبنا، ايرنا، ايسنا، ايکنا، ايمنا، برنا، پانا، تسنيم، حوزه، خانه ملت، دانشجو، شبستان، فارس، مهر، ميزان

همچنينهفتهنامهها،ماهنامههاوپايگاههايخبريمشابهنيز مشمولاينقاعدههستند.آخرينوضعيترسانهها)وازجملهنام صاحب امتياز آنان( همواره با مراجعه به سامانه جامع رسانههاي کشور (e-rasaneh.ir) قابل دسترسي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.