بخشهاي/ي از تصنيف »مرغ سحر«:

Jahan e-Sanat - - News -

مرغ سحر ناله سر کن داغ مرا تازهتر کن ز آه شرربار اين قفس را برشکن و زير و زبر کن بلبل پربسته! ز کنج قفس درآ نغمه آزادي نوع بشر سرا وز نفسي عرصه اين خاک توده را پر شرر کن ظلم ظالم، جور صياد آشيانم داده بر باد اي خدا!اي فلک!اي طبيعت! شام تاريک ما را سحر کن نوبهار است، گل به بار است ابر چشمم ژالهبار است اي//ن قفس چ//ون دلم تن//گ و تار است

شعله فکن در قفس، اي آه آتشين!

دست طبيعت! گل عمر مرا مچين جانب عاشق، نگه اي تازه گل! از اين بيشترکن مرغ بيدل! ش//رح هج//ران مختصر، مختصر، مختصر کن

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.