درگذشتويليامشكسپير

Jahan e-Sanat - - News -

ويلي//ام شکس//پير بزرگتري//ن ش//اعر درامنوي//س انگلس//تان و چه//ره ادب//ي ماندگار اي//ن کش//ور، 23 آوريل س//ال م1564 در ش//هر استراتفورد به دنيا آمد. او در جواني به لندن رفت و به علت تهيدستي در ابتدا به نگهباني اس//بها مشغول بود ولي به دليل عالقه شديد او به نمايش، به اين هنر روآورد تا اينکه در سال م1592 در کار بازيگري مشهور شد. شکسپير بعدها با اقتباس از نمايشنامههاي باستاني و نمايش تئاترهاي مضحک، افکار عمومي را متوجه خود کرد و موفقيت و ثروت زيادي کس//ب کرد. شکسپير از بزرگترين نويسندگان و نمايشنامهنويس//ان همه ادوار است، چنانکه هنوز تراژديها و کمديهايش در سراس//ر جهان به صحنه ميآيد. عالوه براين شکسپير را پدر نمايش نامهنويسي انگلستان به شمار ميآورند. سبک او به مکتب کالسيک تعلق دارد و آثارش بيشتر ترکيبي از تراژدي و کمدي است. از معروفترين آثار شکسپير که در رديف شاهکارهاي درام نويس//ي جهان قرار دارند ميتوان به هملت، ليرشاه،رومئووژوليتواتللواشارهکرد.ويليامشکسپير25 سال بعد نيز در روز بيست و سوم آوريل م1616 درگذشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.