نخستينلشكرکشيعثمانيبهايران

Jahan e-Sanat - - News -

23 آوريل سال 1514 قشون عثماني اردوي آمادگي خود را برپا کرد تا با همه امکانات و در راس آن س//لطان سليم يکم به سوي ايران به حرکت درآيد و دولت نوبنياد ايران به رهبري شاه اسماعيل صفوي را که ميرفت تا امپراتوري ساسانيان را احيا کند نابودسازد.برخورددونيرو32آگوست)درستچهارماهبعد(در چالدران نزديک خوي صورت گرفت.

سليم ملقب به ياووز )عبوس( که پس از پيروزي بر برادرش سلطنت خود را از 1512 آغاز کرده بود در شرق و جنوب با دو رقيب پر قدرت روبهرو بود، شاه صفوي در شرق و »مماليک« در سوريه و وي به جنگ با شاه صفوي اولويت داد زيرا با اعالم شيعه اثني عشري به عنوان مذهب رسمي ايران، شيعيان آناتولي متمايل به ايران شده بودند، ترکمانان ساکن مناطق شرقي و جنوب شرقي آناتولي نيز دولت ايران را ترجيح ميدادند و کردهاي آن مناطق خود را از تبار ايراني و وفادار به ايران ميدانس//تند. اروپاييان از دشمني دو دولت همسايه بعدا سوءاستفاده بسيار کردند و موفق هم شدند. سرانجام سليم يکم بر هردو حريف فائق آمد. شکست ايران در چالدران به علت نداشتن اسلحه آتشين بود که عثمانيها به آن مجهز بودند. سليم شاه اسماعيل را در آگوست 1514 و مماليکرادرآگوست6151درجنگحلبوسالبعددرقاهره شکستدادودر22 سپتامبر0251 در05 سالگيپسازهشت سال حکومت درگذشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.