اولويتهاي جديد حج تمتع اعالم شد

Jahan e-Sanat - - News -

س//ازمان حج و زيارت اعالم کرد دارندگان اسناد وديعهگذاري حج تا پايان شهريورماه سال 1385 از روز دوشنبه 4) ارديبهشت( ميتوانند جهت ثبتنام اوليه تش//رف به حج امسال، به بانکها مراجعه کنند. در متن اطالعيه سازمان حج و زيارت آمده است: »به اطالع وديعهگذاران تشرفبهحجتمتعميرساند:ازآنجاکهباتالش مسووالن اسکان سازمان، خوشبختانه ظرفيت مسکنبيشتريمتناسبباشأنحجاججمهوري اسالمي ايران فراهم آمده است، لذا کليه عزيزاني کهسندوديعهگذاريآنانتاتاريخ13 شهريور 1385 ميباشد، ميتوانند از صبح روز دوشنبه مورخ چهارم ارديبهشتماه با مراجعه به شعب بانک ملي در سراس//ر کشور، نسبت به ثبتنام اوليهبرايتشرفبهحجتمتعدرسالجارياقدام نمايند.بديهياستاولويتثبتنامدرکاروانهاو تشرفبهحجتمتعباکسانيخواهدبودکهنسبت به ثبت نام اوليه در شعب بانک ملي اقدام نموده باشند. ضمنا به محض تکميل ظرفيت، فرآيند ثبتناممتوقفميشود.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.